• (+48) 796-161-303
 • kancelaria@mir-consulting.pl
 • Facebook

100 tyś zł premii na podjęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

 • 100 tyś zł premii na podjęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

  100 tyś zł premii na podjęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

  W marcu 2017r. rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania 6.2. „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami można składać od 13 marca do 11 kwietnia 2017r.

   

  Beneficjenci

  Warunkiem koniecznym uzyskania premii na podjęcie pozarolniczej działalności gospodarczej jest przedłożenie biznesplanu dotyczącego podjęcia działalności pozarolniczej oraz zobowiązanie się do jego realizacji. Szczegółowy wykaz działalności pozarolniczych, w zakresie których może być przyznana pomoc stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. (poz. 1196).

  I typ beneficjentów

  O przedmiotowe wsparcie może ubiegać się rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika. Warunki , które muszą spełniać te osoby, to:

  • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  • ukończenie 18 lat w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy,
  • podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
  • nie wpisanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
  • w roku złożenia wniosku lub co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano rolnikowi albo jego małżonkowi, albo współposiadaczowi gospodarstwa, jednolitą płatność obszarową, na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, do użytków rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa.

  Gospodarstwo rolne, w którym pracuje rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, powinno mieć wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 000 euro oraz być położone w miejscowości znajdującej się na terenie:

  – gminy wiejskiej lub

  – gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub

  – gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców.

   

  II typ beneficjentów

  Pomoc może być również przyznana beneficjentowi poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego PROW 2014-2020, który nie jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

   

  Finansowanie kosztów

  Pomoc przyznawana będzie w wysokości 100 000 zł. Pomoc będzie  można otrzymać na zakup wyłącznie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia.

  Biznesplan musi zapewniać zgodność szacunkowych wartości planowanych inwestycji w środki trwałe z cenami rynkowymi. Zgodnie z przepisami wydatki powinny stanowić co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej w kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy.

  Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach:

  I – w wysokości 80% premii – po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja,

  II – w wysokości 20% premii – po realizacji biznesplanu.

   

  Zobowiązania beneficjentów

  Decyzję o przyznaniu pomocy wydaje się, z zastrzeżeniem dopełnienia przez beneficjenta w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji, następujących warunków:

  • rozpoczęcia realizacji biznesplanu,
  • zarejestrowania pozarolniczej działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych,
  • zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, z tytułu wykonywania działalności,
  • zaprzestania podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  • terminowe złożenie wniosku o płatność pierwszej raty pomocy.

   

  Kryteria wyboru wniosków

  O kolejności przysługiwania pomocy decydować będzie suma punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

  • w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy miał nie więcej niż 40 lat – 3 punkty;
  • operacja wpływa na realizację celów przekrojowych, o których mowa w art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (…) w zakresie innowacyjności, w odniesieniu do gminy, na obszarze której będzie zlokalizowane główne miejsce wykonywania działalności podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy – 2 punkty;
  • podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest beneficjentem poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem – 2 punkty;
  • wysokie bezrobocie w powiecie, na obszarze którego jest położona gmina, w której jest planowana realizacja operacji – do 2 punktów;
  • utworzenie miejsc pracy – do 4 punktów;
  • posiadanie przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy kwalifikacji zawodowych z zakresu podejmowanej działalności pozarolniczej przewidzianej w biznesplanie – 1 punkt.

   

  Wyniki konkursu:

  Dyrektor oddziału regionalnego Agencji wyda decyzję w sprawie przyznania pomocy w terminie 180 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

   

  Link do Rozporządzenia: http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/6_2_Pomoc_na_rozpoczecie_pozarolniczej_dzialalnosci_gospodarczej_na_obszarach_wiejskich/2017/Rozporz_6.2.pdf