• (+48) 796-161-303
 • kancelaria@mir-consulting.pl
 • Facebook

„Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” – innowacje w sferze produkcji.

 • „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” – innowacje w sferze produkcji.

  „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” – innowacje w sferze produkcji.

  W okresie od 4 maja do 31 grudnia 2015, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, trwa nabór wniosków na dofinansowanie projektów, sklasyfikowanych jako poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Dofinansowanie ukierunkowane jest na wspieranie projektów dotyczących badań przemysłowych i prac rozwojowych, ze szczególnym naciskiem na obecność prac rozwojowych w każdym rozpatrywanym projekcie.

  Podmioty, starające się o dofinansowanie w ramach programu, muszą obligatoryjnie spełniać warunek bycia mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą. Podstawowym kryterium zakwalifikowania projektu do konkursu jest jego specyfika. Badania przemysłowe skupiają się na pozyskaniu wiedzy, umożliwiającej projektowanie innowacji. Z kolei wymagane prace rozwojowe dotyczą wdrażania rozwiązań, czyli krótko mówiąc, próbach prototypów, projektów pilotażowych. Istotne jest, by projekt wpisywał się w Krajową Inteligentną Specjalizację i dotyczył innowacji produktowej lub procesowej, czyli zakładał wprowadzenie na rynek nowego, bądź istotnie ulepszonego produktu, nowych/ulepszonych metod produkcji, dostawy. Brana jest pod uwagę również kadra zarządzająca projektem, która musi posiadać odpowiednie do rodzaju działania kompetencje. Produkty lub procesy muszą być innowacyjne co najmniej w skali ogólnopolskiej. Powinny również widocznie wpływać na poprawę wyników przedsiębiorstwa oraz spełniać oczekiwania rynkowe.

  Intensywność wsparcia uzależniona jest od rozmiarów przedsiębiorstwa ubiegającego się o dofinansowanie. Maksymalne dofinansowanie w ramach kosztów kwalifikowanych prezentuje poniższa tabela.

   

  Wielkość przedsiębiorstwa Badania przemysłowe Prace rozwojowe
  Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa 70% 45%
  Średnie przedsiębiorstwa 60% 35%

   

  Koszty kwalifikowane to wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji. Katalog został podzielony na koszty bezpośrednie i pośrednie.

  W skład kosztów bezpośrednich wchodzą:

  • wynagrodzenia,
  • koszty podwykonawstwa,
  • koszty operacyjne
  1. koszty aparatury,
  2. koszty wartości niematerialnych i prawnych,
  3. koszty budynków,
  4. koszty gruntów,
  5. pozostałe koszty operacyjne.

  Do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć natomiast:

  • koszty związane z wynajmem i utrzymaniem budynków:
  1. wynajem,
  2. media,
  3. sprzątanie,
  4. ubezpieczenia majątkowe,
  5. utylizacja odpadów,
  6. okresowe przeglądy urządzeń.
  • koszty administracyjne:
  1. opłaty skarbowe, notarialne, pocztowe, bankowe, księgowe.
  • koszty wynagrodzeń i składników pozapłacowych w odniesieniu do kadry zarządzającej projektem.

  Rozpoczęcie realizacji projektu ma miejsce z chwilą złożenia wniosku. Dopiero wtedy też może zostać uznana kwalifikowalność kosztów. We wniosku należy podać okres realizacji, który jest jednocześnie okresem kwalifikowalności kosztów. Najpóźniej ostatniego dnia okresu, beneficjent składa wniosek o płatność końcową. Okres powinien być realny, uwzględniać czas potrzebny na realizację części rzeczowej i formalnej.