• (+48) 796-161-303
 • kancelaria@mir-consulting.pl
 • Facebook

Doradztwo gospodarcze

BIZNESPLANY

Biznesplan jest dokumentem wykorzystywanym przy ocenie opłacalności przedsięwzięć gospodarczych w przypadku podejmowania działalności gospodarczej, lub realizacji nowych inwestycji w firmie. Sporządzany jest głównie dla banków, instytucji udzielających dotacji oraz inwestorów.

Biznesplan może być także tworzony na potrzeby wewnętrzne firmy, ponieważ jest jednym z ważniejszych elementów nowoczesnych technik zarządzania, przewidywania i planowania.

Najogólniej rzecz ujmując, jest to średnioterminowy i kompleksowy opis celów oraz zadań, jakie stawia się przed przedsiębiorstwem, ujęty w formie pisemnej. Jego elementami są m.in. analiza finansowa, analiza rynku i analiza SWOT.

W zakres naszych usług wchodzi sporządzanie jedynie część finansowej biznesplanu (bilans, rachunek wyników, prognoza finansowa, cash flow), a także sprawdzanie i dokonywanie niezbędnych korekt przedkładanych nam dokumentów.

Przygotowujemy kompletną dokumentację, w tym biznesplany służące do pozyskania środków finansowych ze źródeł takich jak:

 • dotacja z funduszy unijnych

 • kredyt z banku, lub innej instytucji pożyczkowej

 • dofinansowanie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy

 • dotacja w ramach projektu PO KL, działanie 6.2

NADZÓR BHP

Stały nadzór bhp polega na regularnych kontrolach firm przez specjalistę ds. bhp. W ramach tej usługi szkolenia bhp oraz opracowania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są realizowane na bieżąco i bez dodatkowych opłat.

SZKOLENIA: Przeprowadzamy instruktaże ogólne z zakresu BHP dla nowo zatrudnionych pracowników (tzw. instruktażu ogólnego) oraz szkolenia okresowe dla wszystkich rodzajów stanowisk pracy. Wszystkie szkolenia są realizowane na podstawie odpowiednio przygotowanych programów szkoleń.

USŁUGI KSIĘGOWE

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w zakresie doradztwa podatkowego oraz księgowości. Korzystanie z naszej oferty zwalnia naszych Klientów z konieczności stałego śledzenia zmian przepisów, jednocześnie umożliwiając im stały dostęp do aktualnych informacji.
Specjalizujemy się w usługach w zakresie:

Usług Księgowych

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych i pełnej księgowości
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR)
 • ewidencję przychodów (ryczałt ewidencjonowany)
 • ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • ewidencję dla celów podatku od towarów i usług (VAT)
 • sporządzanie deklaracji
 • sporządzanie sprawozdań finansowych ( bilans, rachunek zysków i strat )
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS i innych urzędów

Doradztwa Podatkowego

 • udzielanie opinii, wyjaśnień i porad podatkowych
 • reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi, organami skarbowymi
 • sporządzanie odwołań, zażaleń, podań i innych pism

Obsługa płacowo-kadrowa

 • sporządzanie list płac
 • prowadzenie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zatrudnionych przez zleceniodawcę
 • sporządzanie deklaracji (PIT-4R, PIT-11, IFT-1, PIT-40
 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych

Rozliczenia z ZUS

 • zgłaszanie przedsiębiorców oraz pracowników do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
 • prowadzenie rozliczeń składek ZUS
 • sporządzanie deklaracji i raportów ZUS

Inne

 • pomoc w założeniu firmy
 • likwidacja działalności gospodarczej
 • weryfikacja ksiąg i wyprowadzenie zaległości
 • inne