• (+48) 796-161-303
 • kancelaria@mir-consulting.pl
 • Facebook

Dofinansowanie efektywności energetycznej w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020.

 • Dofinansowanie efektywności energetycznej w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020.

  Dofinansowanie efektywności energetycznej w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020.

  W III kwartale 2015 roku ruszy nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Istotna część środków zostanie przeznaczona na realizację działań w ramach Osi Priorytetowej 4, mającego na celu podniesienie efektywności energetycznej regionu. W ramach działania wspierane będzie m.in. wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (Priorytet 4a). Promowana będzie również efektywność energetyczna i korzystanie z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach (Priorytet 4b).

  W ramach Priorytetu 4 promowane będą inwestycje w źródła produkcji energii odnawialnej. Do działań, dla których przewidziane zostało wsparcie można zaliczyć:
  • wytwarzanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej lub na potrzeby własne podmiotów,
  • efektywna dystrybucja ciepła z oze,
  • działania informacyjno-edukacyjne promujące wykorzystanie oze (wyłącznie jako element uzupełniający projektów),
  • budowa/modernizacja sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego,
  • zwiększenie efektywności energetycznej MSP, modernizacja instalacji/technologii w celu zmniejszenia zużycia energii cieplnej, elektrycznej lub wody,
  • wdrażanie systemów zrównoważonego zarządzania wiedzą,
  • instalację inteligentnych systemów zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej.
  Beneficjentami z kolei mogą być:
  • przedsiębiorstwa,
  • jst,
  • jednostki organizacyjne jst,
  • spółdzielnie mieszkaniowe/wspólnoty mieszkaniowe,
  • inne podmioty posiadające osobowość prawną.

  Źródło: www.rpo.mazury.pl