• (+48) 796-161-303
 • kancelaria@mir-consulting.pl
 • Facebook

Dofinansowanie projektów termomodernizacji budynków publicznych na terenie województwa Podlaskiego

 • Dofinansowanie projektów termomodernizacji budynków publicznych na terenie województwa Podlaskiego

  Dofinansowanie projektów termomodernizacji budynków publicznych na terenie województwa Podlaskiego

  Od 22 listopada 2016r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Nabór trwa do 30 grudnia 2016r.

   

  Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu  to marzec 2017 r.

  Konkurs dla samorządów terytorialnych oraz podległych im podmiotów, kościołów i organizacji pozarządowych.

  Regulamin szczegółowo określa rodzaj beneficjentów, do których kierowany jest konkurs:

  • Podmioty sprawujące zarząd nieruchomościami, których właścicielem jest samorząd terytorialny oraz podległe mu organy i jednostki organizacyjne,
  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
  • Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia (z wyłączeniem towarzystw budownictwa społecznego),
  • Podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych,
  • Kościoły i związki wyznaniowe,
  • Organizacje pozarządowe.

   

  Obowiązkowym elementem wszystkich projektów  jest  audyt energetyczny

   Projekty objęte wsparciem dotyczyć powinny:

  1. Kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz komunalnych budynków mieszkalnych, w tym:

  – modernizacja przegród zewnętrznych budynków obiektu polegająca głównie na: izolacji ścian, podłóg i dachów, zastosowanie podwójnych lub potrójnych szyb, zapewnienie szczelności,

  – wymiana wyposażenia na energooszczędne m.in. wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz źródeł światła i systemów zarządzania/sterowania,

  – przebudowa systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła (z wyłączeniem źródeł ciepła opalanych węglem), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz wynikająca z niej potrzeba przebudowy/podłączenia do systemów wodnokanalizacyjnych.

  1. Audytów energetycznych dla sektora publicznego, które pozwolą m.in. na określenie możliwości oszczędności energii, przeliczalnej na zmniejszenie zużycia energii pierwotnej.

  Projekty wykorzystujące odnawialne źródła energii będą wspierane priorytetowo

  Szczegółowe warunki wsparcia projektów zostały określone w regulaminie konkursu:

  • Warunkiem wsparcia projektów dotyczących kompleksowej (głębokiej) modernizacji energetycznej budynków jest konieczność zastosowania indywidualnych liczników ciepła, ciepłej wody oraz chłodu. Dodatkowo istnieje obowiązek instalacji termostatów i zaworów podpionowych, jeżeli będzie to wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego;
  • Projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania;
  • Inwestycje powinny zwiększać efektywność energetyczną (preferowane powyżej 60%) oraz być uzasadnione ekonomicznie i społecznie, a także przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu;
  • Inwestycje powinny być zgodne z technicznymi wytycznymi KE
  • Inwestycje w kotły spalające biomasę lub paliwa gazowe, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby (nie jest uzasadnione ekonomicznie podłączenie do sieci ciepłowniczej);
  • W zakresie wymiany lub modernizacji źródeł ciepła, nie będą wspierane instalacje do współspalania biomasy z węglem;
  • Wsparte projekty dotyczące wymiany źródeł ciepła muszą skutkować znaczną redukcją CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zamiany spalanego paliwa) oraz wykazać długotrwały charakter;
  • Budowa instalacji OZE lub chłodzących w modernizowanych energetycznie budynkach musi być uzasadniona potrzebami energetycznymi obiektu, a jedynie niewykorzystana część energii elektrycznej może być oddawana do sieci dystrybucyjnej;
  • Wspierane urządzenia muszą charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń określonymi w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE;
  • W obszarze ochrony zdrowia projekty z zakresu termomodernizacji mogą dotyczyć tylko obiektów, których funkcjonowanie będzie uzasadnione w kontekście map potrzeb zdrowotnych opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia

  Maksymalny poziom dofinansowania projektów objętych pomocą publiczną wynosi 85%

  Na dofinansowanie projektów w konkursie przeznaczono kwotę 60 000 000 PLN.

  Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85% – projekty nie objęte pomocą publiczną. W przypadku projektów generujących dochód, maksymalny % poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu. Maksymalny udział środków UE w projektach objętych pomocą publiczną nie może przekroczyć 85%.

  W przypadku projektów objętych pomocą publiczną (nie dotyczy projektów objętych pomocą de minimis), wkład własny powinien być pozbawiony znamion środków publicznych.

  Termin finansowego zakończenia realizacji projektu nie może być dłuższy niż do 31 października 2018 roku.

  Katalog wydatków w ramach niniejszego konkursu

  Koszty kwalifikowane:

  • Modernizacja przegród zewnętrznych budynków obiektu polegająca głównie na: izolacji ścian, podłóg i dachów, zastosowanie podwójnych lub potrójnych szyb, zapewnienie szczelności.
  • Wymiana wyposażenia na energooszczędne m.in. wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz źródeł światła i systemów zarządzania/sterowania.
  • Przebudowa systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła (z wyłączeniem źródeł ciepła opalanych węglem), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz wynikająca z niej potrzeba przebudowy/podłączenia do systemów wodnokanalizacyjnych.
  • Nadzór nad robotami budowlanymi, o ile wynika to z przepisów prawa.
  • Sporządzenie audytu ex ante, lub jego aktualizacji, w przypadku, gdy pierwotny dokument podlegał zmianie. Aby uznać wydatki, przedstawione we wniosku o dofinansowanie, za kwalifikowalne muszą one wynikać z przeprowadzonych pomiarów/analiz, których zasadność poniesienia ma potwierdzać audyt energetyczny ex ante. Opracowany audyt powinien on odnosić się do budynku/- ów objętych wsparciem.
  • Inne koszty przygotowawcze (z wyłączeniem wydatków przygotowania wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności/dokumentu potwierdzającego zasadność realizacji inwestycji), w szczególności koszty projektu budowlanego lub/i dokumentacji technicznej.

  Koszty niekwalifikowane:

  • Prowizje pobierane w ramach operacji wymiany walut.
  • Koszty pożyczki lub kredytu zaciągniętego na prefinansowanie dotacji.
  • Kary i grzywny.
  • Rozliczenie notą obciążeniową zakupu rzeczy będącej własnością beneficjenta lub prawa przysługującego beneficjentowi (taki środek trwały może być uwzględniony jako wkład niepieniężny w projekcie).
  • Wydatki poniesione na zakup używanego środka trwałego, który był w ciągu 7 lat wstecz a w przypadku nieruchomości 10 lat (7 lub 10 lat liczone jest w miesiącach kalendarzowych od daty nabycia), współfinansowany ze środków unijnych lub z dotacji krajowych.
  • Podatek VAT, który może zostać odzyskany na podstawie przepisów krajowych,
  • Transakcje dokonane w gotówce, których wartość przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na PLN według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji – bez względu na liczbę wynikających z danej transakcji płatności, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.).
  • Wydatki związane z czynnością techniczną polegającą na wypełnieniu formularza wniosku o dofinansowanie projektu.
  • Premia dla współautora wniosku o dofinansowanie, naliczana jako procent wnioskowanej/uzyskanej kwoty dofinansowania i wypłacana przez beneficjenta.
  • Koszty pośrednie, tj. koszty, które nie są związane ściśle z przedmiotem projektu, np. koszty promocji projektu w postaci tablic informacyjnych, koszty zarządzania, czy usług doradczych a także wydatki poniesione na przygotowanie Studium wykonalności/dokumentu potwierdzającego zasadność realizacji inwestycji oraz kosztorysów inwestorskich.