• (+48) 796-161-303
 • kancelaria@mir-consulting.pl
 • Facebook

Dotacje dla producentów zielonej energii w województwie Warmińsko – Mazurskim

 • Dotacje dla producentów zielonej energii w województwie Warmińsko – Mazurskim

  Dotacje dla producentów zielonej energii w województwie Warmińsko – Mazurskim

  85% dofinansowania otrzymać mogą w warmińsko – mazurskim podmioty posiadające osobowość prawną na inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE), a więc budowę instalacji wykorzystujących energię słońca, ziemi, wody. Minimalna wartość kosztów całkowitych projektu zakładającego zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych wynosi 100 000,00 PLN. Ogólna pula środków unijnych przeznaczona na wsparcie w tym zakresie to 209 693 728,32 PLN.

  29 lutego bieżącego roku rusza nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Zakończenie naboru przewiduje się na 13 kwietnia 2016 roku.

  Wnioski składać mogą:

  • Przedsiębiorstwa;
  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego;
  • Spółdzielnie mieszkaniowe/wspólnoty mieszkaniowe;
  • Inne podmioty posiadające osobowość prawną.

  Dotowane będą projekty zakładające:

  1. Budowę, rozbudowę oraz przebudowę infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii. W szczególności inwestycje w budowę/ przebudowę jednostek o mniejszej mocy wytwarzania:
   1. Instalacji wykorzystujących energię słońca (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika) – do 2 MWe/MWth,
   2. Jednostek wykorzystujących energię geotermalną – do 2 MWth,
   3. Małych elektrowni wodnych – do 200 kWe,
   4. Elektrowni wiatrowych – do 200 kWe,
   5. Instalacji wykorzystujących biomasę – do 5 MWe/MWth,
   6. Instalacji wykorzystujących biogaz – do 1 MWe.

  W przypadku inwestycji w wytwarzanie energii elektrycznej – powstała energia może zostać wykorzystana dla potrzeb własnych, bądź sprzedana do sieci.

  1. Budowę/ modernizację sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego realizowane przez operatorów systemu dystrybucyjnego na sieci o niskim i średnim napięciu (poniżej 110kV);
  2. Poprawę zdolności do magazynowania energii elektrycznej – jako element uzupełniający projektów;
  3. Działania informacyjno- edukacyjne promujące wykorzystanie OZE, wyłącznie jako element uzupełniający projektów (max. 2% kosztów kwalifikowanych).

  Preferencje otrzymają projekty, dzięki którym powstaną nowe miejsca pracy oraz te wpisujące się w lokalne strategie niskoemisyjne lub dokumenty spełniające ich wymogi.