• (+48) 796-161-303
 • kancelaria@mir-consulting.pl
 • Facebook

Dotacje na cele polepszenia bezpieczeństwa w zakładzie pracy

 • Dotacje na cele polepszenia bezpieczeństwa w zakładzie pracy

  Dotacje na cele polepszenia bezpieczeństwa w zakładzie pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął nabór wniosków w ramach „Prewencji wypadkowej”, której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa pracowników. Inwestycja może uzyskać nawet 90% dofinansowania.

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansowuje:

  • projekty o charakterze doradczym, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym na realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP,
  • projekty inwestycyjne, które odnosić się będą przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych),
  • projekty doradczo – inwestycyjne, łączące wyżej opisane działania.
  Rodzaj przedsiębiorstwa Liczba
  pra-
  co-
  wni-
  ków
  Procent budżetu projektu podlegający dofinansowaniu Maksymalna kwota dofinansowania dla
  projektów doradczych
  (w PLN)
  projektów inwestycyjnych
  (w PLN)
  projektów doradczo-inwestycyjnych
  (w PLN)
  Mikro przedsiębiorstwa 1 – 9 90% 40 000 60 000 100 000
  Małe przedsiębiorstwa 10 – 49 80% 60 000 90 000 150 000
  Średnie przedsiębiorstwa 50 – 249 60% 80 000 180 000 260 000
  Duże przedsiębiorstwa 250 i więcej 20% 100 000 300 000 400 000

  PROJEKTY INWESTYCYJNE, NA KTÓRE MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE

  1. Zakup i instalacja:
  • osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń,
  • optoelektrycznych urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych, skanerów laserowych, itp.),
  • urządzeń ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi, itp.),
  • elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa (oburęcznych urządzeń sterujących, urządzeń blokujących zezwalających, wyłączników krańcowych, urządzeń wyłączania awaryjnego, itp.),
  • kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonno-izolacyjnych,
  • obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym, hałasem oraz polami elektromagnetycznymi,
  • wyrobów i ustrojów przeciw-drganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów itp.),
  • neutralizatorów elektryczności statycznej,
  • urządzeń oczyszczających powietrze (np.: filtrów, filtropochłaniaczy, itp.),
  • urządzeń i elementów wentylacji nawiewnej oraz miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej (obudowy, okapy, ssawki, itp.),
  • urządzeń i elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej,
  • urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości (np.: podestów, platform, podnośników, z wyłączeniem rusztowań),
  • urządzeń służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo – szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem ciężkich ładunków,
  • urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne.

  PROJEKTY DORADCZE, NA KTÓRE MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE

  1. Przeprowadzenie identyfikacji zagrożeń w miejscu pracy i ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami,
  2. Wykonanie pomiarów stężeń i natężeń szkodliwych czynników, występujących w miejscu pracy, takich jak:
   • czynniki fizyczne (hałas, ogólne i miejscowe drgania, pole i promieniowanie elektromagnetyczne, promieniowanie optyczne, mikroklimat, itp.),
   • czynniki chemiczne i pyły,
   • czynniki uciążliwe (oświetlenie, nadmierne obciążenie wysiłkiem fizycznym dynamicznym i/lub statycznym, itp.),
   • czynniki biologiczne.
  1. Dokonanie doboru środków ochrony indywidualnej do zidentyfikowanych zagrożeń (bez uwzględniania kosztów zakupu tych środków),
  2. Przeprowadzenie analizy i oceny ergonomiczności miejsc pracy,
  3. Wykonanie oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych,
  4. Opracowanie projektów technicznych środków ochrony zbiorowej lub instalacji innego sprzętu ochronnego na stanowiskach pracy.
  1. Zakup środków ochrony indywidualnej (wyłącznie dla przedsiębiorstw zatrudniających do 49 pracowników, pod warunkiem przedstawienia i pozytywnej oceny dokumentacji potwierdzającej prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego oraz dokonanie na jej podstawie właściwego doboru środków ochrony indywidualnej).

  DOFINANSOWANIE:

  Przekazanie środków następuje po podpisaniu umowy – w dwóch transzach. Pierwsza transza wypłacana jest w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia następuje odbiór projektu przez eksperta z dziedziny, której dotyczyła realizacja projektu. W terminie 30 dni od pozytywnego odbioru projektu następuje wypłata drugiej transzy.