• (+48) 796-161-303
 • kancelaria@mir-consulting.pl
 • Facebook

Dotacje na maszyny i urządzenia dla firm świadczących usługi na rzecz gospodarstw rolnych

 • Dotacje na maszyny i urządzenia dla firm świadczących usługi na rzecz gospodarstw rolnych

  Dotacje na maszyny i urządzenia dla firm świadczących usługi na rzecz gospodarstw rolnych

  Już od 31 października 2016r. rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Harmonogram i beneficjenci

  Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami można składać od 31 października do 29 listopada 2016r. osobiście w Oddziałach Regionalnych ARiMR, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

  O przedmiotowe wsparcie może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub spółka cywilna, która jako mikro lub małe przedsiębiorstwo w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. wykonuje działalność gospodarczą przez okres co najmniej dwa lata poprzedzające dzień złożenia wniosku o przyznanie wsparcia, obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych w ramach kodów PKD:

  • 61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,
  • 62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,
  • 63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach

  oraz posiada zdolność do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu.

  Pomoc przeznaczona jest dla beneficjentów, którzy nie otrzymali wsparcia na „Modernizację gospodarstw rolnych” z PROW 2007-2013. Niezbędne jest także posiadanie numeru identyfikacyjnego nadanego w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

   

  Finansowanie kosztów

  W całym PROW 2014 – 2020 na taką pomoc finansową przewidziano 260 mln zł.

  Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania, jaką może uzyskać dany beneficjent  w całym okresie realizacji PROW 2014 – 2020 to 500 000 zł. Wsparcie jest udzielane w formie refundacji
  do 50 % kosztów kwalifikowanych, poniesionych na realizację inwestycji. Możliwe jest uzyskanie zaliczki w kwocie 50% przyznanej dotacji.

  Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję oraz dodatkowo, w przypadku operacji realizowanej w dwóch etapach – gwarancja bankowa albo ubezpieczeniowa.

  Koszty kwalifikowane

  Pomoc  można otrzymać na:

  1) zakupu lub związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności:

  1. a) nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej:

  – przeznaczonych do: uprawy gleby oraz siewu, sadzenia, pielęgnacji, ochrony, nawożenia i zbioru roślin, przygotowywania, mycia, suszenia, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, ważenia i pakowania produktów rolnych w celu przygotowywania ich do sprzedaży, przygotowywania pasz, rozdrabniania i szarpania słomy i roślin,

  – ciągników, kombajnów zbożowych, sieczkarni polowych, ładowarek samobieżnych i przyczep rolniczych,

  1. b) aparatury pomiarowej i kontrolnej,
  2. c) sprzętu komputerowego i oprogramowania, służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagające sterowanie procesem świadczenia usług;

  2) wdrożenie systemu zarządzania jakością;

  3) pokrycie rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu, nieprzekraczających ceny netto  nabycia rzeczy, o których mowa pkt 1) lit. a i b, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową;

  4)  opłaty za patenty i licencje;

  5) koszty ogólne np. przygotowanie biznesplanu (do wysokości kwoty 10 tys. zł netto) oraz dokumentacji technicznej operacji, w szczególności kosztorysów, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości czy projektów technologicznych.

  Koszt zakupu ciągnika rolniczego, może być kosztem kwalifikowalnym w części nieprzekraczającej 50% pozostałych kosztów kwalifikowalnych. W przypadku kosztów maszyn do produkcji pasz, kosztem kwalifikowalnym mogą być tylko maszyny, narzędzia lub urządzenia przeznaczone do przygotowywania pasz na zlecenie usługobiorcy na bazie dostarczonych przez niego składników. Do kosztów, o których mowa w pkt 1) lit. a i b, zalicza się koszty transportu do miejsca realizacji operacji materiałów służących realizacji operacji oraz maszyn i urządzeń objętych operacją, a także koszty instalacji. Koszty, o których mowa w pkt 1) lit. c oraz pkt 2, 4 i 5, nie mogą stanowić jedynych kosztów w ramach danej operacji.

  Koszty ogólne uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

   

  Wydatkami niekwalifikowalnymi są w szczególności koszty:

  1) nabycia nieruchomości;