• (+48) 796-161-303
 • kancelaria@mir-consulting.pl
 • Facebook

Dotacje na odnawialne źródła energii dla firm i rolników w województwie Podlaskim.

 • Dotacje na odnawialne źródła energii dla firm i rolników w województwie Podlaskim.

  Dotacje na odnawialne źródła energii dla firm i rolników w województwie Podlaskim.

  Dofinansowanie energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii w woj. Podlaskim. Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby, ze źródeł odnawialnych oraz rozwoju infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw.

  Od marca 2017 r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna – Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Nabór trwa do 14 kwietnia 2017 r.

  Regulamin szczegółowo określa rodzaj beneficjentów, do których kierowany jest konkurs:

  W ramach typu 1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii (energia odnawialna: słoneczna):

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
  • stowarzyszenia lokalnych grup działania z wyłączeniem jednostek, które mogą być finansowane ze środków EFRR i EFS.

  W ramach typu 2. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii (wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby):

  • ­ mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa[1],
  • ­ duże przedsiębiorstwa, dla których podstawową działalnością nie jest produkcja energii[2],
  • ­ producenci rolni, grupy producenckie,
  • ­ spółdzielnie,
  • ­ wspólnoty mieszkaniowe,
  • ­ towarzystwa budownictwa społecznego,
  • ­ organizacje pozarządowe,
  • ­ kościoły i związki wyznaniowe,
  • ­ jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
  • ­ jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej).

  W ramach typu 3. Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej oraz 4. Projekty dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz rozwoju infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw:

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (w przypadku MŚP produkcja energii na sprzedaż musi być dominująca w produkcji energii ogółem wytwarzanej przez urządzenia finansowane w ramach projektu[3]),
  • duże przedsiębiorstwa, dla których podstawową działalnością nie jest produkcja energii,
  • producenci rolni, grupy producenckie,
  • spółdzielnie,
  • wspólnoty mieszkaniowe,
  • towarzystwa budownictwa społecznego,
  • organizacje pozarządowe,
  • kościoły i związki wyznaniowe,
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
  • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
   (nie wymienione wyżej),
  • podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych.

  Wsparciem będą objęte:

  • Inwestycji z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz Ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej /przesyłowej.
  • Nieprzekraczalna moc instalacji:
  • energia wodna – do 5 MWe,
  • energia wiatru – do 5 MWe,
  • energia słoneczna – do 2 MWe/MWth,
  • energia geotermalna – do 2 MWth,
  • energia biogazu – do 1 MWe,
  • energia biomasy – do 5 MWth/MWe.
  • Przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw produkowanych w dużej mierze z surowców odpadowych i pozostałości z produkcji rolniczej oraz przemysłu rolno-spożywczego. Wytworzone biopaliwa muszą być wykorzystywane na własne potrzeby w gospodarstwach rolnych. Powstała infrastruktura nie może służyć do produkcji biopaliw z roślin spożywczych.

  Maksymalny poziom dofinansowania projektów objętych pomocą publiczną wynosi:

  • Udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85%.

  Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

  100 000 000,00 PLN, w tym środki przeznaczone na:

  • projekty dotyczące energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii (energia odnawialna: słoneczna) – 20 000 000,00 PLN,
  • projekty dotyczące wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby -30 000 000,00 PLN,
  • projekty dotyczące inwestycji z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE oraz infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw – 50 000 000,00 PLN.

  Strona źródłowa:

  https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie-51-energetyka-oparta-na-odnawialnych-zrodlach-energii-2.html