• (+48) 796-161-303
 • kancelaria@mir-consulting.pl
 • Facebook

Dotacje na odnawialne źródła energii dla firm i rolników w województwie Podlaskim.

 • Dotacje na odnawialne źródła energii dla firm i rolników w województwie Podlaskim.

  Dotacje na odnawialne źródła energii dla firm i rolników w województwie Podlaskim.

  Od kwietnia 2019 r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna – Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Typ 5 projektów. W ramach konkursu będzie można uzyskać dofinansowanie m.in. na instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła.

  Regulamin szczegółowo określa rodzaj beneficjentów, do których kierowany jest konkurs wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby):

  • ­ mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
  • ­ duże przedsiębiorstwa, dla których podstawową działalnością nie jest produkcja energii,
  • ­ producenci rolni, grupy producenckie,
  • ­ spółdzielnie,
  • ­ wspólnoty mieszkaniowe,
  • ­ towarzystwa budownictwa społecznego,
  • ­ organizacje pozarządowe,
  • ­ kościoły i związki wyznaniowe,
  • ­ jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
  • ­ jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej).

  Wsparciem będą objęte:

  • Inwestycji z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz Ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej /przesyłowej.
  • Nieprzekraczalna moc instalacji:
  • energia wodna – do 5 MWe,
  • energia wiatru – do 5 MWe,
  • energia słoneczna – do 2 MWe/MWth,
  • energia geotermalna – do 2 MWth,
  • energia biogazu – do 1 MWe,
  • energia biomasy – do 5 MWth/MWe.
  • Przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw produkowanych w dużej mierze z surowców odpadowych i pozostałości z produkcji rolniczej oraz przemysłu rolno-spożywczego. Wytworzone biopaliwa muszą być wykorzystywane na własne potrzeby w gospodarstwach rolnych. Powstała infrastruktura nie może służyć do produkcji biopaliw z roślin spożywczych.

  Maksymalny poziom dofinansowania projektów objętych pomocą publiczną wynosi:

  • Udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85%. W przypadku rolników wynosi 65%.