• (+48) 796-161-303
 • kancelaria@mir-consulting.pl
 • Facebook

Dotacje na żłobki i kluby dziecięce w województwie Podlaskim

 • Dotacje na żłobki i kluby dziecięce w województwie Podlaskim

  Dotacje na żłobki i kluby dziecięce w województwie Podlaskim

  Nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie, zaplanowano na grudzień 2016.

  W ramach niniejszego konkursu będą mogły być składane projekty dotyczące udostępniania usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat poprzez tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych i przez dziennego opiekuna.

  Ogólna pula środków na to działanie ujęta w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i przeznaczona na dofinansowanie projektów to  17 000 000,00 PLN

  Beneficjenci

  O dotacje mogą ubiegać się gminy, osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Dopuszczalna jest realizacja projektów w partnerstwie.

  Wydatki i poziom ich dofinansowania

  Koszty kwalifikowane

  • wszelkie koszty związane z dostosowaniem pomieszczeń do potrzeb dzieci, zakupem wyposażenia i pomocy dydaktycznych
  • koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem i jego rozliczanie, o ile jego zatrudnienie jest niezbędne dla realizacji projektu, w tym w szczególności koszty wynagrodzenia tych osób, ich delegacji służbowych i szkoleń oraz koszty związane z wdrażaniem polityki równych szans przez te osoby,
  • koszty zarządu (koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki, których zakresy czynności nie są przypisane wyłącznie do projektu, np. kierownik jednostki),
  • koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna) na potrzeby funkcjonowania jednostki,
  • koszty obsługi księgowej (koszty wynagrodzenia osób księgujących wydatki w projekcie, w tym koszty zlecenia prowadzenia obsługi księgowej projektu biuru rachunkowemu),
  • koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty administracyjne) związanych z obsługą administracyjną projektu,
  • wydatki związane z otworzeniem lub prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym lub odrębnego rachunku bankowego,
  • działania informacyjno-promocyjne projektu (np. zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych, zakup ogłoszeń prasowych),
  • amortyzacja, najem lub zakup aktywów (środków trwałych i wartości niematerialnych
   i prawnych) używanych na potrzeby personelu,
  • opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków w zakresie związanym z obsługą administracyjną projektu,
  • koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich związanych z obsługą administracyjną projektu,
  • koszty usług powielania dokumentów związanych z obsługą administracyjną projektu,
  • koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą administracyjną projektu,
  • koszty ubezpieczeń majątkowych,
  • koszty ochrony,
  • koszty sprzątania pomieszczeń związanych z obsługą administracyjną projektu, w tym środki do utrzymania ich czystości oraz dezynsekcję, dezynfekcję, deratyzację tych pomieszczeń,
  • koszty zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.

  Limity i wymagania

  Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych projektu ze środków UE wynosi 85%.

  Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 15% wydatków kwalifikowalnych. Wkład własny wnoszony przez podmioty niepubliczne jest wkładem prywatnym.

  Beneficjent zobowiązany jest do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i przez dziennego opiekuna, przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, określonej w umowie o dofinansowanie projektu.