• (+48) 796-161-303
 • kancelaria@mir-consulting.pl
 • Facebook

Harmonogram ogłaszania konkursów PO KL w I kwartale 2010 – Warmońsko-Mazurskie

 • Harmonogram ogłaszania konkursów PO KL w I kwartale 2010 – Warmońsko-Mazurskie

  Wnioskodawcy mogą zapoznać się z opublikowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego harmonogramem ogłaszania konkursów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku 2010.

  PRIORYTET VI: RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH

  • Działanie 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, poddziałanie 6.1.1 – Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy: (Otwarty)
  • Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i Samozatrudnienia: (Otwarty)

  PRIORYTET VII: PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

  • Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (Zamknięty)
  • Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, poddziałanie 7.2.2 – Wsparcie ekonomii społecznej – projekty konkursowe: (Zamknięty)
  • Działanie 7.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji: 2 501 744,47 (Zamknięty)

  PRIORYTET VIII: REGIONALNE KADRY GOSPODARKI

  • Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw (Otwarty)

  PRIORYTET IX: ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH

  • Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej: (Zamknięty)
  • Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych: (Zamknięty)
  • Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego: (Zamknięty)
  • Działanie 9.3 – Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych: (Zamknięty)
  • Działanie 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty: (Zamknięty)

  Źródło: www.efs.warmia.mazury.pl