• (+48) 796-161-303
 • kancelaria@mir-consulting.pl
 • Facebook

Nabór wniosków w ramach funduszy rybackich – LGR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie

 • Nabór wniosków w ramach funduszy rybackich – LGR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie

  Nabór wniosków w ramach funduszy rybackich – LGR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” z siedzibą w Suwałkach zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym “Rybactwo  i Morze” na lata 2014-2020. Nabór trwa do 29 czerwca 2017r.

  Nabory wniosków prowadzone są w ramach 4 działań:

  • DZIAŁANIE NR 1: dofinansowanie do 200 000 zł na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej w sektorze rybackim
  • DZIAŁANIE NR 2: dofinansowanie do 225 000 zł dla na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej poza sektorem rybackim
  • DZIAŁANIE NR 3: dofinansowanie do 250 000 zł na operacje związane z ochroną środowiska obszaru lsr
  • DZIAŁANIE NR 4: dofinansowanie do 250 000 zł dla samorządów i ngo – wykorzystanie potencjału turystycznego obszaru lsr oraz dziedzictwa kulturowego

  DZIAŁANIE NR 1: DOFINANSOWANIE DO 200 000 ZŁ NA ROZPOCZĘCIE LUB ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SEKTORZE RYBACKIM

  Przedsięwzięcie skierowane do osób, które noszą się z zamiarem uruchomienia działalności gospodarczej, rozwoju istniejącej działalności gospodarczej, stworzenia lub utrzymania miejsc pracy, w tym dla osób z grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy.

  I grupa działań:

  • podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw, obejmującego działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury

  Dofinansowanie przeznaczone jest dla:

  • osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

  II grupa działań:

  • wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw, obejmującego działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury

  Dofinansowanie przeznaczone jest dla:

  • osoba fizyczna, która w dniu składania wniosku o dofinansowanie nie ukończyła 40 roku życia

   

  Wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosi do 200 tys. zł.(w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych).

  Limit dostępnych środków w ramach tego naboru: 700 000,00 zł

  Operacja ma zakładać utworzenie lub utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy lub podjęcie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, i ma to wynikać z jej celu.

   

  Preferowane będą operacje które:

  • wnioskodawca korzystał z doradztwa biura LGR na etapie wnioskowania-3 pkt
  • operacja pozytywnie wpływa na poprawę stanu środowiska naturalnego lub klimatu obszaru LSR-3 pkt
  • operacja pozytywnie wpływa na poprawę atrakcyjności turystycznej obszaru-3 pkt
  • operacja tworzy miejsca pracy w sektorze rybackim-3 pkt (operacja tworzy miejsca pracy w sektorze rybackim oraz przewiduje zatrudnienie osób, które utraciły pracę w sektorze rybackim (3pkt + 1 pkt = 4 pkt)
  • innowacyjność operacji na poziomie obszaru LSR-6 pkt
  • pozytywne oddziaływanie operacji na dwie ze zidentyfikowanych grup defaworyzowanych na obszarze LSR-6 pkt
  • deklarowany wkład własny jest wyższy od minimalnego o więcej niż 10 p.p.-6 pkt
  • operacja pozytywnie wpływa na osiągniecie wskaźników produktu i rezultatu LSR ponad wymagane minimum Programowe tj.

  -zakłada utworzenie lub utrzymanie więcej niż jednego miejsca pracy, lub zakłada zatrudnienie na utworzonym miejscu pracy osoby z jednej z grup defaworyzowanych na obszarze LSR-5 pkt

  • projekt realizowany jest w partnerstwie instytucji integracji społecznej z instytucją rynku pracy i/lub organizacją pozarządową i/lub podmiotem ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwem społecznym, które przyczyni się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania-5 pkt

  Maksymalna liczba punktów do osiągnięcia przez operację: 41

  Minimalna wymagana liczba punktów aby operacja mogła uzyskać dofinansowanie: 20

   

  DZIAŁANIE NR 2: DOFINANSOWANIE DO 225 000 ZŁ DLA NA ROZPOCZĘCIE LUB ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POZA SEKTOREM RYBACKIM

   

  Przedsięwzięcie związane z tworzeniem alternatywnych źródeł dochodów, co przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy i podmiotów gospodarczych.

   

  Grupy działań:

  • różnicowanie działalności lub dywersyfikację zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką
  • podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury
  • wspieranie uczenia się osób związanych z sektorem rybołówstwa i akwakultury oraz wymianę przez takie osoby doświadczeń i dobrych praktyk.

  Dofinansowanie przeznaczone jest dla:

  • osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

   

  Wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosi do 225 tys. zł.(w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych).

  Limit dostępnych środków (alokacja) w ramach tego naboru: 1 325 000,00 zł

   

  Operacja ma zakładać utworzenie lub utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy lub podjęcie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, i ma to wynikać z jej celu.

   

  Preferowane będą operacje które:

  • wnioskodawca korzystał z doradztwa biura LGR na etapie wnioskowania-3 pkt
  • operacja pozytywnie wpływa na poprawę stanu środowiska naturalnego lub klimatu obszaru LSR-3 pkt
  • operacja pozytywnie wpływa na poprawę atrakcyjności turystycznej obszaru-3 pkt
  • operacja złożona przez podmiot/osobę z sektora rybackiego dotyczy dywersyfikacji działalności-6 pkt
  • innowacyjność operacji na poziomie obszaru LSR-6 pkt
  • pozytywne oddziaływanie operacji na dwie ze zidentyfikowanych grup defaworyzowanych na obszarze LSR-6 pkt
  • deklarowany wkład własny jest wyższy od minimalnego o więcej niż 10 p.p.-6 pkt
  • operacja pozytywnie wpływa na osiągniecie wskaźników produktu i rezultatu LSR ponad wymagane minimum Programowe tj.

  -zakłada utworzenie lub utrzymanie więcej niż jednego miejsca pracy, lub zakłada zatrudnienie na utworzonym miejscu pracy osoby z jednej z grup defaworyzowanych na obszarze LSR-5 pkt

  • projekt realizowany jest w partnerstwie instytucji integracji społecznej z instytucją rynku pracy i/lub organizacją pozarządową i/lub podmiotem ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwem społecznym, które przyczyni się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania-5 pkt

  Maksymalna liczba punktów do osiągnięcia przez operację : 43

  Minimalna wymagana liczba punktów aby operacja mogła uzyskać dofinansowanie: 21

  DZIAŁANIE NR 3: DOFINANSOWANIE DO 250 000 ZŁ NA OPERACJE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA OBSZARU LSR- LOKALNA GRUPA RYBACKA

  Przedsięwzięcie bezpośrednio związane z ochroną środowiska obszaru LSR.

  Grupy działań:

  • wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury przez przeciwdziałanie kłusownictwu
  • przywracanie lub zabezpieczanie potencjału produkcyjnego sektora rybołówstwa i akwakultury lub odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich i obszarów akwakultury, w przypadku jego zniszczenia w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej lub szkody spowodowanej działalnością chronionych gatunków zwierząt
  • odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska wodnego przez renaturyzację zbiorników wodnych i terenów przyległych do tych zbiorników, w przypadku jego zniszczenia w wyniku procesu eutrofizacji wód publicznych
  • ochronę obszarów będących formami ochrony przyrody przez regulowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo
  • podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii, w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii

   

  Dofinansowanie przeznaczone jest dla:

  • osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

  Wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosi do 120 tys. zł. (w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 – w wysokości do 85% tych kosztów).

  Limit dostępnych środków (alokacja) w ramach tego naboru: 600 000,00 zł

  Preferowane będą operacje które:

  • wnioskodawca korzystał z doradztwa biura LGR na etapie wnioskowania-3 pkt
  • operacja pozytywnie wpływa na poprawę stanu środowiska naturalnego lub klimatu obszaru LSR-3 pkt
  • operacja pozytywnie wpływa na poprawę atrakcyjności turystycznej obszaru-3 pkt
  • innowacyjność operacji na poziomie obszaru LSR-6 pkt
  • deklarowany wkład własny jest wyższy od minimalnego o więcej niż 10 p.p.-6 pkt
  • operacja pozytywnie wpływa na osiągniecie wskaźników produktu i rezultatu LSR ponad wymagane minimum Programowe Maksymalną liczbę punktów operacja może otrzymać jeżeli:

  -zakłada się zrealizowanie więcej niż 1 inicjatywy na rzecz ochrony środowiska na obszarze LSR-5 pkt

  • wnioskodawca wykazał komplementarność z innymi projektami-10 pkt
  • operacja zapewnia zintegrowanie podmiotów, zasobów lub celów-5 pkt

   

  Maksymalna liczba punktów do osiągnięcia przez operację : 41

  Minimalna wymagana liczba punktów aby operacja mogła uzyskać dofinansowanie: 21

  DZIAŁANIE NR 4: DOFINANSOWANIE DO 250 000 ZŁ DLA SAMORZĄDÓW I NGO – WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO OBSZARU LSR ORAZ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO – LOKALNA GRUPA RYBACKA

  Przedsięwzięcie skierowane do podmiotów sektora społecznego i publicznego. Realizowane tu będą wyłącznie operacje niekomercyjne związane z wykorzystaniem potencjału turystycznego obszaru LSR oraz dziedzictwa kulturowego.

  Grupy działania:

  • tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką
  • promowanie, zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury

   

  Dofinansowanie przeznaczone jest dla:

  • jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne podległe tym jednostkom oraz organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury.

   

  Wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosi do 250 tys. zł. (w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 – w wysokości do 85% tych kosztów).

  Limit dostępnych środków w ramach tego naboru: 3 250 000,00 zł

   

  Preferowane będą operacje które:

  • wnioskodawca korzystał z doradztwa biura LGR na etapie wnioskowania-3 pkt
  • operacja pozytywnie wpływa na poprawę stanu środowiska naturalnego lub klimatu obszaru LSR-3 pkt
  • operacja pozytywnie wpływa na poprawę atrakcyjności turystycznej obszaru-3 pkt
  • operacja przewiduje zatrudnienie osób, które utraciły pracę w sektorze rybackim-1 pkt
  • innowacyjność operacji na poziomie obszaru LSR-6 pkt
  • pozytywne oddziaływanie operacji na dwie ze zidentyfikowanych grup defaworyzowanych na obszarze LSR-6 pkt
  • deklarowany wkład własny jest wyższy od minimalnego o więcej niż 10 p.p.-6 pkt
  • operacja pozytywnie wpływa na osiągniecie wskaźników produktu i rezultatu LSR ponad wymagane minimum Programowe Maksymalną liczbę punktów operacja może otrzymać jeżeli:

  -zakłada utworzenie lub utrzymanie minimum jednego miejsca pracy-5 pkt

  • wnioskodawca wykazał komplementarność z innymi projektami-10 pkt
  • operacja zapewnia zintegrowanie podmiotów, zasobów lub celów-5 pkt
  • projekt realizowany jest w partnerstwie instytucji integracji społecznej z instytucją rynku pracy i/lub organizacją pozarządową i/lub podmiotem ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwem społecznym, które przyczyni się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania-5 pkt

   

  Maksymalna liczba punktów do osiągnięcia przez operację : 53

  Minimalna wymagana liczba punktów aby operacja mogła uzyskać dofinansowanie: 20

   

  Warunki udzielenia wsparcia:

  1) operacja jest zgodna z LSR,

  2) operacja została wybrana przez RLGR,

  3) operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyjątkiem współfinansowania tej operacji:

  1. a) z dochodów jednostek samorządu terytorialnego stanowiących dochody własne lub subwencję ogólną,
  2. b) z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach programu „Promocja kultury polskiej za granicą – Promesa”,
  3. c) z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw turystyki,
  4. d) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

  4) operacja        zostanie             zrealizowana    w           terminie             18              miesięcy             od dnia zawarcia            umowy o dofinansowanie;

  5) operacja spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1435).