• (+48) 796-161-303
 • kancelaria@mir-consulting.pl
 • Facebook

NOWE DOTACJE Z PROW: Wsparcie oraz doradztwo dla rolników i mieszkańców wsi w ramach PROW na lata 2014-2020

 • NOWE DOTACJE Z PROW: Wsparcie oraz doradztwo dla rolników i mieszkańców wsi w ramach PROW na lata 2014-2020

  NOWE DOTACJE Z PROW: Wsparcie oraz doradztwo dla rolników i mieszkańców wsi w ramach PROW na lata 2014-2020

  Głównym celem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest wsparcie finansowe obszarów wiejskich, w tym gospodarstw rolnych. Założeniem programu jest umożliwienie beneficjentom realizacji inwestycji wpływających na zwiększenie konkurencyjności obszarów wiejskich oraz rentowności gospodarstw rolnych. Oprócz rolnictwa, wspierane będą inwestycje spoza sektora, nie stanowiące zagrożenia środowiskowego, co również pośrednio ma przyczynić się do wzrostu atrakcyjności obszarów wiejskich i zmniejszenia różnic regionalnych.

  Cele Programu skupione są w sześciu priorytetach, których wspólnym mianownikiem ma być wspomaganie transferu wiedzy, wspomniane podniesienie konkurencyjności, między innymi poprzez rozwój technologii w gospodarstwach. Jednym z kluczowych priorytetów, jest działanie VI: Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej. Działania realizowane w jego obrębie będą skupione na promowaniu przedsiębiorczości i zakładania działalności gospodarczej.

  W ramach Działania VI , z których każde stawia beneficjentom różne wymogi:

  1. Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników (Premie dla młodych rolników):
  • premia w wysokości 100 tys. zł,
  • beneficjent: osoba, która nie ukończyła 40 roku życia, zakłada działalność rolniczą po raz pierwszy jako kierujący gospodarstwem, stał się właścicielem lub objął w posiadanie gospodarstwo przed złożeniem wniosku, ale nie wcześniej niż 12 miesięcy.
  1. Restrukturyzacja małych gospodarstw:
  • premia w wysokości 60 tys. zł,
  • beneficjent: rolnik, prowadzący wyłącznie działalność rolniczą.
  1. Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej:
  • premia w wysokości 100 tys. zł,
  • beneficjent: osoba fizyczna (m.in. wnioskodawca poddziałania „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”).
  1. Rozwój przedsiębiorczości – Rozwój usług rolniczych:
  • wsparcie: 50% kosztów kwalifikowalnych, do 500 tys. zł w okresie realizacji Programu,
  • beneficjent: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.
  1. Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa:
  • płatność jednorazowa: suma rocznych stawek pomocy, odpowiadających 120% rocznej płatności, stawka przysługuje za rok, w którym beneficjent trwale przekazuje swoje gospodarstwo i za kolejne do roku 2020,
  • beneficjent: rolnik kwalifikujący się do przyznania pomocy, który w drodze sprzedaży lub darowizny przekaże swoje gospodarstwo rolne innemu rolnikowi.

   

  Źródło: www.arimr.gov.pl