• (+48) 796-161-303
 • kancelaria@mir-consulting.pl
 • Facebook

Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich – 100 tys. zł bez ASF

 • Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich – 100 tys. zł bez ASF

  Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich – 100 tys. zł bez ASF

  W czerwcu 2018r. planowany jest nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” bez ASF w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020. O pomoc może ubiegać rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, który m.in. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

  Kto może ubiegać się o wsparcie?

  Zgodnie z przepisami, o pomoc może ubiegać rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, który m.in. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

  Pomoc może być również przyznana beneficjentowi poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem.

  Przedmiotową pomoc przyznaje się, m.in. jeżeli:

  1. beneficjent od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych.
  2. gospodarstwo rolne, w którym pracuje rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika:
  • ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 000 euro,
  • jest położone w miejscowości znajdującej się na terenie:
  • gminy wiejskiej lub
  • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub
  • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców,
  1. w roku złożenia wniosku lub co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano rolnikowi albo jego małżonkowi, albo współposiadaczowi gospodarstwa jednolitą płatność obszarową, na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, do użytków rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa.

  Warunki opisane w pkt. 2 i 3 nie dotyczą beneficjentów poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem.

  Kryteria wyboru premiować będą:

  • operacje realizowane przez beneficjenta, który w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy miał nie więcej niż 40 lat (3 punkty),
  • innowacyjność operacji w odniesieniu do gminy, na obszarze której będzie zlokalizowane główne miejsce wykonywania działalności (2 punkty),
  • operacje realizowane przez beneficjenta poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem (2 punkty),
  • operacje realizowane w gminach o wysokim poziomie bezrobocia w województwie (0-2 punkty),
  • operacje, które przewidywać będą utworzenie, poza etatem przewidzianym dla beneficjenta, dodatkowy miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne (3-4 punkty),
  • operacje realizowane przez beneficjentów posiadających kwalifikacje zawodowe z zakresu podejmowanej działalności pozarolniczej (1 punkt).

  Zobowiązania beneficjenta:

  Decyzję o przyznaniu pomocy wydaje się, z zastrzeżeniem dopełnienia przez beneficjenta w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji, następujących warunków:

  rozpoczęcia realizacji biznesplanu;

  zarejestrowania pozarolniczej działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych,

  • zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, z tytułu wykonywania działalności,
  • zaprzestania podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  • terminowe złożenie wniosku o płatność pierwszej raty pomocy.

  Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach:

  I – w wysokości 80% premii – po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja;

  II – w wysokości 20% premii – po realizacji biznesplanu.

  Zakres wsparcia:

  Biznesplan musi zapewniać zgodność szacunkowych wartości planowanych inwestycji w środki trwałe z cenami rynkowymi. Inwestycje objęte operacją powinny dotyczyć wyłącznie zakupu nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia. Zgodnie z przepisami rozporządzenia wydatki powinny stanowić co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej w kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy.

   

  Źródło: www.minrol.gov.pl