• (+48) 796-161-303
 • kancelaria@mir-consulting.pl
 • Facebook

Pożyczka 0% dla firm w województwie Warmińsko-Mazurskim

 • Pożyczka 0% dla firm w województwie Warmińsko-Mazurskim

  Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego prowadzi ciągły nabór wniosków o udzielenie pożyczki dla firm z sektora MSP. Pożyczka ma wartość globalną, co oznacza, że wnioski będą przyjmowane do momentu wyczerpania puli środków. Za beneficjentów uważa się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Dotyczy to także przedsiębiorców dopiero rozpoczynających działalność. Pożyczki mogą być udzielane na warunkach rynkowych, bądź na zasadzie pomocy de minimis.

  Pożyczką można współfinansować:
  1) przedsięwzięcia podnoszące mobilność i konkurencyjność istniejących przedsiębiorstw,
  2) przedsięwzięcia związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa,
  3) inwestycje polegające m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno- usługowo- handlowych,
  4) tworzenie nowych miejsc pracy,
  5) wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
  6) zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
  7) inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP, w tym cele obrotowe.

  Wartość globalna pożyczki to 7 200 000 zł. Kwota podlega podziałowi, zaś maksymalna wartość przypadająca na jednego przedsiębiorcę to 300 000 zł, przy czym 20% kosztów należy pokryć wkładem własnym. Pożyczka może być udzielona na okres 60 miesięcy, bądź krótszy. Oprocentowanie pożyczki, udzielonej na zasadach pomocy de minimis, znajduje się na poziomie 0,00%. Wysokość oprocentowania pożyczek, udzielonych na zasadach rynkowych, uzależniona jest od poziomu stopy referencyjnej z dnia zawarcia umowy pożyczki, ustalanej na podstawie Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych.

  Warto pamiętać, że liczy się czas. Wnioski będą podlegały ocenie według kolejności wpływu. W sytuacji, gdy pula środków zostanie wyczerpana – nabór wniosków zostanie zamknięty.

  Źródło: www.wmarr.olsztyn.pl