• (+48) 796-161-303
  • kancelaria@mir-consulting.pl
  • Facebook

Dotacje unijne

Dotacje unijne to środki finansowe pochodzące z funduszy Strukturalnych

Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE. Działanie to ma na celu zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej Unii, oraz zmniejszenie dysproporcji pomiędzy poszczególnymi regionami. W latach 2014-2020 Polska będzie największym beneficjentem pomocy unijnej przekazywanej w ramach wspólnotowej polityki spójności poprzez realizację następujących programów operacyjnych:


  • Regionalne (wojewódzkie) Programy Operacyjne

  • Program Infrastruktura i Środowisko

  • Program Inteligentny Rozwój

  • Program Wiedza Edukacja Rozwój

  • Program Polska Cyfrowa

  • Program Polska Wschodnia

  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

  • Program Rybactwo i Morze

Zakres świadczonych przez nas usług:

Większość rodzajów inwestycji może być dofinansowana z różnych źródeł. W ramach analizy przedstawiamy możliwości dofinansowania oraz doradzamy, jakie środki można pozyskać, oceniamy szanse ich pozyskania, przedstawiamy optymalny dobór dla planowanych działań oraz prezentujemy procedury aplikacyjne. Analizę przeprowadzamy całkowicie bezpłatnie.

W ramach procedury pozyskania dotacji rekomendujemy podjęcie działań koniecznych dla uzyskania wsparcia na maksymalnym poziomie. Następnie przygotowujemy dokumentację aplikacyjną wraz z wymaganymi załącznikami (biznesplan, studium wykonalności) oraz składamy do właściwej instytucji. W następnym etapie monitorujemy proces rozpatrywania wniosków przez instytucje odpowiedzialne za wdrażanie poszczególnych funduszy.

Prawidłowe rozliczenie otrzymanego wsparcia jest najistotniejszym elementem każdego projektu. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie pomagamy naszym klientom w zakresie realizacji inwestycji pod kątem wymogów wynikających z przyznanego wsparcia finansowego (np.: procedur finansowo-księgowych i aspektów prawnych).

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej.
Dotacje na inwestycje
Dotacje mające na celu rozwój istniejącej działalności gospodarczej poprzez unowocześnienie działalności, budowę nowego, lub rozbudowę istniejącego zakładu.
Dotacje OZE
Dotacje na odnawialne źródła energii tj. ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła itp.
Dotacje B+R
Dotacje na działania badawcze i wdrożenie wyników przeprowadzonych badań.
Pożyczki z dotacją
Pożyczki z dofinansowaniem rad odsetkowych (o niskim lub zerowym oprocentowaniu).
Dotacje na działania społeczne
Dotacje na działania społeczne, kulturalne i oświatowe.