• (+48) 796-161-303
 • kancelaria@mir-consulting.pl
 • Facebook

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój PROW 4.2

 • Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój PROW 4.2

  Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój PROW 4.2

  W dniu 9 marca 2017 r. nastąpiło ogłoszenie naborów wniosków w ramach poddziałania  „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”.

  Nabór wniosków przeprowadzony zostanie w terminie od 10 kwietnia do 9 maja 2017 r.

  O pomoc może ubiegać się podmiot, który:

  • wykonuje działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w tabeli poniżej;
  • prowadzi działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo;
  • nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy;
  • jest zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku;
  • posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • zobowiąże się, że po złożeniu ostatniego wniosku o płatność do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej, będzie:
  • nabywał co najmniej 50% całkowitej ilości surowców niezbędnych do produkcji lub sprzedaży hurtowej na podstawie co najmniej 3-letnich umów, zawierających mechanizm ustalania cen nabycia produktów rolnych, zawieranych bezpośrednio z:
  • producentami rolnymi,
  • grupami lub organizacjami producentów,
  • związkami grup lub zrzeszeniami organizacji producentów,
  • podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne,
   • wykorzystywał do zamrażania i przechowywania co najmniej 50 % ilości produktów rolnych w ramach świadczenia usług w tym zakresie na podstawie co najmniej 3-letnich umów, zawieranych z producentami rolnymi lub podmiotami, które nabywają te produkty na podstawie umów zawartych z producentami rolnymi, przetwarzał co najmniej 50% ilości produktów rolnych na podstawie co najmniej 3-letnich umów o świadczenie usług zawieranych z producentami rolnymi lub podmiotami, które nabywają te produkty na podstawie umów zawartych z producentami rolnymi.

  Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Refundacji podlegają koszty inwestycji kwalifikującej się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowalnych.

  Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi :

  • 3 mln zł, w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych;
  • 15 mln zł, w przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów w rozumieniu przepisów ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach.

  Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosi 100 tys. zł.

  Wnioskodawcy mają również możliwość korzystania z zaliczek na realizację operacji. Warunkiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia właściwego wydatkowania zaliczek w postaci gwarancji bankowej lub równoważnej gwarancji (np. ubezpieczeniowej), odpowiadającej 100% kwoty zaliczki.

  O kolejności przysługiwania pomocy, decydować będzie suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach rozporządzenia wykonawczego.

  Kryteria wyboru premiować będą:

  • grupy producentów rolnych, związki grup, organizacje producentów lub ich zrzeszenia (5 pkt),
  • prowadzenie działalności w formie spółdzielni (5 pkt),
  • innowacyjność operacji (5 pkt)
  • inwestycje związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom  klimatu(5 pkt),
  • uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości (3 pkt)
  • przetwarzanie produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych w wysokości co najmniej 10% całkowitej ilości surowca niezbędnego do produkcji – po zakończeniu operacji (5 pkt),
  • nabywanie surowców po zakończeniu operacji do produkcji na podstawie co najmniej 3-letnich umów, zawartych bezpośrednio z producentami rolnymi, na poziomie przekraczającym 75% całkowitej ilości nabywanych produktów rolnych (5 pkt),
  • operacje realizowane na obszarach objętych bezrobociem (maksymalnie 4 pkt),
  • prowadzenie działalności w sektorach przetwórstwa i wprowadzania do obrotu: mleka i wyrobów mleczarskich, mięsa, owoców i warzyw oraz zbóż (2 pkt).

  Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in. koszty:

  1. zakupu (wraz z instalacją)
   1. maszyn lub urządzeń do:
    1. magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania,
    2. przetwarzania produktów rolnych,
    3. magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży,
    4. przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposażonych w instalacje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu, wymienionym w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
   2. aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,
   3. oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania;
   4. wdrożenia systemów zarządzania jakością;
  2. budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją:
   1. budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych),
   2. budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych,
   3. pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, „Koszty budowlane” będą kwalifikowane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wdrożenia inwestycji polegającej na zakupie maszyn i urządzeń, natomiast zakup środków transportu i używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu jest całkowicie wykluczony z finansowania.
  3. przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:
   1. kosztorysów,
   2. projektów technologicznych, architektonicznych lub budowlanych,
   3. przygotowania biznesplanu,
   4. sprawowania nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

   

  Treść przedmiotowego rozporządzenia dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (poniżej).

  Źródło: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-42-wsparcie-inwestycji-w-przetwarzanie-produktow-rolnych-obrot-nimi-lub-ich-rozwoj.html