• (+48) 796-161-303
 • kancelaria@mir-consulting.pl
 • Facebook

Dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw – woj. Podlaskie 2010

 • Dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw – woj. Podlaskie 2010

  Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków dotacji rozwojowej w ramach:

  Osi Priorytetowej I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie
  Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw
  Poddziałanie 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa  Przykładowe rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:

  Pomoc może być udzielona jedynie na nową inwestycję tj. inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związaną z:

  • utworzeniem nowego przedsiębiorstwa,
  • rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,
  • dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych, dodatkowych produktów lub
  • zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie.

  Nową inwestycją nie jest inwestycja prowadząca jedynie do odtworzenia zdolności produkcyjnych oraz nabycie udziałów lub akcji przedsiębiorcy.

  Przykłady:

  • Realizacja zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację.
  • Nabycie oraz wytworzenie środków trwałych niezbędnych do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej.
  • Inwestycje w aktywa niematerialne i prawne związane z transferem technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej i technologicznej.
  • Utworzenie lub rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną.

  Cechy jakimi powinna charakteryzować się inwestycja, aby miała realne szanse na dofinansowanie:

  W ramach planowanej inwestycji:

  • nastąpi wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie
  • inwestycja powinna mieć charakter innowacyjny (innowacyjność w obszarze dotychczasowej działalność przedsiębiorstwa jest obowiązkowa).

  Ponad to dodatkowe punkty podczas oceny wniosku można otrzymać zwiększając udział środków prywatnych w finansowaniu inwestycji.

  Elementy nie wymagane, ale dodatkowo punktowane:

  • zostaną utworzone miejsca pracy w gminach słabo rozwiniętych,
  • wzrośnie sprzedaż eksportowa.

  Termin naboru wniosków:

  W 2010 r. ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego: www.rpowp.wrotapodlasia.pl w czerwcu, lub lipcu.

  Poziom dofinansowania projektów:

  Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu (%)

  70% – Małe przedsiębiorstwa
  60% – Średnie przedsiębiorstwa
  50% – MSP działające w sektorze transportu
  50% – MSP w przypadku pomocy de minimis

  Minimalna i maksymalna wartość projektu:

  Minimum: 100 tyś. zł wydatków kwalifikowalnych,
  Maksimum: bez ograniczeń.
  Wyjątek: W przypadku inwestycji o wysokim potencjale innowacyjnym, tj. projektów, w których wykorzystano rozwiązania stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata – max. kwota wydatków kwalifikowalnych 8 mln. zł.

  Maksymalna kwota wsparcia projektu:
  Małe i średnie przedsiębiorstwa – max. kwota wsparcia 4 mln. zł

  Podmioty uprawnione do składania wniosków:

  Mali i średni przedsiębiorcy – zgodnie z definicją w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), (Dz.U. UE L Nr 214 z dnia 9.8.2008, s. 3)
  Ze wsparcia w ramach tego Działania wyłączone są firmy, które spełniają warunki aplikowania do drugiego Działania w ramach III Osi priorytetowej RPOWP (branża turystyczna). Ze wsparcia w Działaniu 1.4.2 RPOWP wyłączone są małe i średnie przedsiębiorstwa świadczące usługi drogą elektroniczną, które działają krócej niż 12 miesięcy licząc od dnia rejestracji działalności gospodarczej w odpowiednim rejestrze przedsiębiorców.

  Źródło: www.rpowp.wrotapodlasia.pl