• (+48) 796-161-303
 • kancelaria@mir-consulting.pl
 • Facebook

Dotacje dla przedsiębiorstw w branży turystycznej – woj. Podlaskie 2010

 • Dotacje dla przedsiębiorstw w branży turystycznej – woj. Podlaskie 2010

  Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków dotacji rozwojowej w ramach:

  Osi Priorytetowej III. Rozwój turystyki i kultury
  Działania 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej
  Poddziałania 3.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa
  Poddziałania 3.2.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa

  Przykładowe rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:

  Pomoc może być udzielona jedynie na nową inwestycję tj. inwestycję w środki trwałe oraz wartości
  niematerialne i prawne związaną z:

  • utworzeniem nowego przedsiębiorstwa,
  • rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,
  • dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych, dodatkowych produktów
  • zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie.

  Nową inwestycją nie jest inwestycja prowadząca jedynie do odtworzenia zdolności produkcyjnych oraz nabycie
  udziałów lub akcji przedsiębiorcy.
  Przykłady (projekty powinny dotyczyć lokalnej i regionalnej infrastruktury turystycznej):

  • Budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów infrastruktury turystycznej.
  • Nabycie oraz wytworzenie środków trwałych niezbędnych do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej.
  • Stworzenie unikatowej oferty turystycznej w skali regionu lub kraju.
  • Utworzenie lub rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną.

  Cechy jakimi powinna charakteryzować się inwestycja, aby miała realne szanse na dofinansowanie:

  1. W ramach planowanej inwestycji nastąpi wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie.
  2. Inwestycja związana jest z utworzeniem miejsc noclegowych. Planowany obiekt turystyczny podlega kategoryzacji i wyposażony jest w dodatkową infrastrukturę wypoczynkową (sale konferencyjne i szkoleniowe, boiska sportowe, restauracje itp.).
  3. Planowana inwestycja położona jest na obszarach priorytetowych. Listę tych miejsc określa instytucja zarządzająca konkursem.
  4. Dodatkowe punkty podczas oceny wniosku można otrzymać zwiększając udział środków prywatnych w finansowaniu inwestycji.

  Termin naboru wniosków:

  W 2010 r. ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego: www.rpowp.wrotapodlasia.pl w lipcu, lub w sierpniu.

  Poziom dofinansowania projektów:

  Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu (%)

  70% – mikro i małe przedsiębiorstwa
  60% – średnie przedsiębiorstwa

  Minimalna i maksymalna wartość projektu:

  Minimum: mikroprzedsiębiorstwa – 30 000 zł kosztów kwalifikowalnych,
  małe i średnie przedsiębiorstwa – 100 000 zł kosztów kwalifikowalnych
  Maksimum: bez ograniczeń.

  Maksymalna kwota wsparcia projektu:
  Mikroprzedsiębiorstwa – max. kwota wsparcia 500 000 (4 000 000) zł
  Mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w branży turystycznej od co najmniej 24 miesięcy
  – max. kwota wsparcia 4 000 000 zł
  Małe i Średnie Przedsiębiorstwa – max. kwota wsparcia 4 000 000 zł

  Podmioty uprawnione do składania wniosków:

  Mikroprzedsiębiorcy – zgodnie z definicją w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia
  6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87
  i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), (Dz.U. UE L Nr 214 z dnia 9.8.2008, s.
  3) – z wyłączeniem osób podlegających ubezpieczeniu w KRUS .

  Mali i średni przedsiębiorcy – zgodnie z definicją w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) NR
  800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspolnym rynkiem w
  zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), (Dz. U. UE L Nr
  214 z dnia 9.08.2008 r. s.3)

  Źródło: www.rpowp.wrotapodlasia.pl