• (+48) 796-161-303
 • kancelaria@mir-consulting.pl
 • Facebook

Dotacje na kapitał obrotowy dla firm z Podlaskiego.

 • Dotacje na kapitał obrotowy dla firm z Podlaskiego.

  Dotacje na kapitał obrotowy dla firm z Podlaskiego.

  Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ogłosił nabór wniosków na kapitał obrotowy dla mikro i małych firm, które ucierpiały w wyniku pandemii covid-19.
  Istotną zmianą w stosunku do poprzedniego konkursu jest to, że nabór będzie trwał 2 dni (15-16 lutego) i nie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

  W dniu kolejnym po zamknięciu naboru wniosków zostanie ogłoszona lista wnioskodawców, którzy otrzymają dofinansowanie po spełnieniu wymogów formalnych związanych ze złożeniem wersji papierowej wniosków i niezbędnych oświadczeń. Lista wniosków przekazanych do oceny uszeregowana będzie według % spadku obrotów (im wyższa wartość spadku, tym wyższa pozycja na liście). W przypadku, gdy więcej niż 1 Wnioskodawca odnotuje identyczny % spadku obrotów, drugim kryterium decydującym o pozycji na liście będzie wnioskowana wartość dofinansowania.

  Wsparcie może zostać udzielone mikro- i małemu przedsiębiorcy, który:
  a) odnotował spadek obrotów (przychodów netto ze sprzedaży) o co najmniej 40% w okresie kwiecień-grudzień lub w okresie październik-grudzień (IV kwartał) 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku, w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-192 (przychód należy wykazać łącznie, odpowiednio za kolejne 9 miesięcy lub 3 miesiące – w zależności od wybranego okresu porównawczego);
  b) prowadził działalność gospodarczą w okresie, do którego porównywany jest spadek obrotów (odpowiednio kwiecień-grudzień 2019 lub październik-grudzień 2019);
  c) na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym: (i) rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub (ii) zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (aktualnie 8,70), nie jest uznawane za zaległość

  Więcej informacji znajduje się na www:
  https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/poddzialanie-141-promocja-przedsiebiorczosci-oraz-podniesienie-atrakcyjnosci-inwestycyjnej-wojewodztwa—kapital-obrotowy-1.html