• (+48) 796-161-303
 • kancelaria@mir-consulting.pl
 • Facebook

Dotacje na udziała w targach i wprowadzenie na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług w 2022 roku.

 • Dotacje na udziała w targach i wprowadzenie na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług w 2022 roku.

  Dotacje na udziała w targach i wprowadzenie na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług w 2022 roku.

  Celem konkursu Internacjonalizacja MŚP jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. W konkursie największe szanse mają firmy produkcyjne.

  Planowana data konkursu czerwiec/lipiec 2022 rok.

   

  • O dofinansowanie w ramach działania mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, na obszarze województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku
  • Dofinansowanie otrzymają przedsiębiorcy, którzy w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożono wniosek o dofinansowanie spełniają łącznie następujące warunki: ­
  • osiągnęli przychody netto ze sprzedaży nie mniejsze niż 200 tys. PLN przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym;

  oraz ­

  • nie mniej niż 100 tys. PLN przychodów w jednym zamkniętym roku obrotowym osiągnięto w wyniku sprzedaży produktu/-ów zgłoszonych w projekcie do internacjonalizacji

   

  Wartość wydatków w projekcie:

  – 800 000,00 zł (w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii)

  – 550 000,00 zł (w przypadku wybrania wyłącznie rynków docelowych internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii)

   

  Do kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy de minimis zalicza się:

   

  • Usługi doradcze – przygotowanie modelu biznesowego. Model biznesowy stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie – 85% dofinansowania
  • koszty innych usług świadczonych przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne, związanych bezpośrednio z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP – 85% ; w tym m.in.

  – koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów,

  – wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenia do etapu negocjacji handlowych,

  – przygotowania kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalnoprawnego umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny,

  – zaprojektowanie i produkcja materiałów reklamowych,

   

  • koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych – przeloty, zakwaterowanie, wyżywienie, wynajęcie powierzchni wystawienniczej, wyszukanie klientów i umówienie spotkań z potencjalnymi klientami – 85%

   

  • koszty nabycia środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości) lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności – dofinansowanie na poziomie 85% max. 100 tys. lub w połączeniu z oprogramowaniem 150 tys.

  Zapraszamy do współpracy.

  tel. 796 140 580