• (+48) 796-161-303
 • kancelaria@mir-consulting.pl
 • Facebook

Zielona energia w gospodarstwie – dotacje do 60% na fotowoltaikę dla rolników

 • Zielona energia w gospodarstwie – dotacje do 60% na fotowoltaikę dla rolników

  Zielona energia w gospodarstwie – dotacje do 60% na fotowoltaikę dla rolników

  Właściciele gospodarstw rolnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na budowę instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwie. Dotacje udzielane są ze środków PROW 2014-2020 „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”. Nabór w obszarze zielona energia w gospodarstwie jest prowadzony w terminie od dnia 31 stycznia 2023 r. do dnia 1 marca 2023 r.

  Maksymalna kwota pomocy jaką można uzyskać na operacje w tym obszarze, w całym okresie realizacji PROW 2014 – 2020 wynosi 150 tys. zł na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo.

  Pomoc będzie przyznawana w postaci dofinansowania poniesionych na realizację danej inwestycji kosztów kwalifikowalnych. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku, gdy o pomoc ubiega się „młody rolnik”.

  O pomoc może ubiegać się rolnik (osoby fizyczne, osoba prawna, spółka osobowa prawa handlowego, wspólnik spółki cywilnej), który spełnia określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 wymagania dotyczące m.in.:

  • wielkości gospodarstwa rolnego – co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służąca do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej,
  •  prowadzenia działalności rolniczej w celach zarobkowych w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb, i działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych (nie dotyczy rolnika będącego osobą fizyczną, który prowadzi działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy).

  Pomoc jest przyznawana, jeżeli inwestycja objęta tą operacją:

  • dotyczy zainstalowania urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego w gospodarstwie, w tym na budynkach, o ile pokrycie dachu na tych budynkach nie jest wykonana z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest oraz jeżeli te urządzenia objęte pomocą będą usytuowane na gruntach rolnych zabudowanych;
  • będzie realizowana na podstawie projektu instalacji urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego lub pomp ciepła;
  • będzie dostosowana do zużycia energii elektrycznej gospodarstwa wynikającego z ww. projektu instalacji urządzeń, a całkowita moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną w gospodarstwie nie przekroczy 50 kilowat (kW), przy czym całkowita moc wykorzystywana na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych znajdujących się w gospodarstwie nie przekroczy 10 kW i będzie stanowić nie więcej niż 20% całkowitej mocy urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego znajdujących się w gospodarstwie.

  Koszty kwalifikowalne obejmują m.in.: zakup urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego i magazynowania tej energii, budowę lub zakup elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do instalacji urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego i magazynowania tej energii, zakup pomp ciepła.

  Złożone wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. Punktowane będą następujące elementy:

  • posiadanie certyfikatu uczestnictwa w unijnym systemie jakości, tj. rolnictwo ekologiczne;
  • realizacja operacji na gruntach znajdujących się na następujących formach przyrody tj. parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000 wraz z ich otulinami;
  • brak urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego dofinansowanych ze środków PROW 2014 – 2020, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” lub „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000;
  • ukończenie szkolenia w programie którego uwzględniono zagadnienia dotyczące efektywności energetycznej gospodarstwa rolnego lub zobowiązanie się do jego ukończenia nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania płatności końcowej,
  • prowadzenie produkcji zwierzęca w ilości równej co najmniej 5 DJP,
  • sprawności urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego.

   

  Zapraszamy do Współpracy.

   

  https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-413-modernizacja-gospodarstw-rolnych–w-obszarze-zielona-energia-w-gospodarstwie