• (+48) 796-161-303
 • kancelaria@mir-consulting.pl
 • Facebook

Dotacje unijne na turystykę 2024 dla branż HoReCa ( Hotelarstwo, Gastronomia, Turystyka i Kultura)

 • Dotacje unijne na turystykę 2024 dla branż HoReCa ( Hotelarstwo, Gastronomia, Turystyka i Kultura)

  Dotacje unijne na turystykę 2024 dla branż HoReCa ( Hotelarstwo, Gastronomia, Turystyka i Kultura)

  Adresaci wsparcia to mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadziły i prowadzą działalność gospodarczą określoną odpowiednim kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), potwierdzoną wpisem do właściwego rejestru w jednej z branż: hotelarstwo, gastronomia, turystyka, kultura.

  Wśród kodów PKD znajdują się:

  -Dział 55 – ZAKWATEROWANIE (55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
  -Dział 56 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM (56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
  -Dział 59 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH (59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów);
  -Dział 77 – WYNAJEM I DZIERŻAWA (77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, 35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;
  -Dział 79 – DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE (79.11.A Działalność agentów turystycznych, 11.B Działalność pośredników turystycznych, 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej, 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana);
  -Dział 82 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów);
  -Dział 85 – EDUKACJA (85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych);
  -Dział 91 – DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ (91.02.Z Działalność muzeów, 03.Z. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych, 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody, 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej).

  Kto może skorzystać? Wymogi wnioskowania.

  Firmy z powyższych branż, które w latach 2020 lub 2021 zanotowały minimum 20 % spadek obrotów – liczony rok do roku – spowodowany pandemią Covid-19 w Polsce oraz posiadają, wymieniony w regulaminie konkursu określony kod Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

   

  Na co można uzyskać wsparcie?

  Przedmiotem wsparcia są projekty mające na celu rozwinięcie prowadzonej działalności lub przekształcenie obecnego modelu biznesowego, obejmujące głównie:

  –         inwestycje w rozbudowę bazy usługowej lub produkcyjnej, takie jak roboty budowlane, konstrukcja nowych linii produkcyjnych oraz zakup niezbędnych maszyn i urządzeń do wprowadzenia nowych produktów/usług,

  –         inwestycje związane z ekologiczną transformacją,

  –         inwestycje w wdrożenie rozwiązań z obszaru energii odnawialnej,

  –         inwestycje związane z adaptacją technologii cyfrowych w celu dostosowania sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa,

  –         podnoszenie kwalifikacji pracowników, obejmujące szkolenia związane z nabywaniem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników,

  –         usługi rozwojowe, takie jak opracowanie studium wykonalności, modyfikacja modelu biznesowego oraz opracowanie procedur technicznych związanych z rozszerzeniem lub modernizacją działalności przedsiębiorstwa

   

  Wysokość dofinansowania

  Planowany poziom dofinansowania wynosić ma do 90% w ramach pomocy de minimis, dofinansowanie będzie wypłacane w formie zaliczki i/lub refundacji. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych to 600 000 zł, a  maksymalna wartość dofinansowania, o jakie będzie można się ubiegać to 540 000 zł, zaś minimalna to 50 000 zł.

   

  Liczba planowanych przedsięwzięć na terenie województw

  Wsparcie dla przedsięwzięć MŚP będzie udzielane poprzez konkursy organizowane przez regionalnych Operatorów, którzy będą odpowiedzialni za wybór projektów dofinansowanych w konkretnych województwach. Szczegółowe warunki i kryteria naboru dla potencjalnych beneficjentów zostaną ogłoszone w pierwszym kwartale 2024 roku.

   

  Na obecną chwilę już wiadomo, że Operatorzy będą dążyć do wybrania optymalnej liczby przedsięwzięć MŚP dla danego regionu, co prezentuje się następująco:

  • Dla regionu nr 1, obejmującego województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie i zachodniopomorskie, optymalna liczba przedsięwzięć MŚP wynosi 843 sztuki.
  • Dla regionu nr 2, obejmującego województwa: mazowieckie, podlaskie i warmińsko-mazurskie, optymalna liczba przedsięwzięć MŚP wynosi 793 sztuki.
  • Dla regionu nr 3, obejmującego województwa: lubelskie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie, optymalna liczba przedsięwzięć MŚP wynosi 785 sztuk.
  • Dla regionu nr 4, obejmującego województwa: łódzkie, opolskie i śląskie, optymalna liczba przedsięwzięć MŚP wynosi 673 sztuki.
  • Dla regionu nr 5, obejmującego województwa: dolnośląskie, lubuskie i wielkopolskie, optymalna liczba przedsięwzięć MŚP wynosi 706 sztuk.

   

  Zapraszamy do współpracy, zespół MIR CONSULTING.