• (+48) 796-161-303
 • kancelaria@mir-consulting.pl
 • Facebook

Suwalsko-Sejneńska LGD: 100 tys. zł na podjęcie działalności gospodarczej w 2022 roku

 • Suwalsko-Sejneńska LGD: 100 tys. zł na podjęcie działalności gospodarczej w 2022 roku

  Suwalsko-Sejneńska LGD: 100 tys. zł na podjęcie działalności gospodarczej w 2022 roku

  Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania prowadzi rozpocznie nabór wniosków na podjęcie działalności gospodarczej. Premia wynosi 100.000,00 zł. Pomoc ma charakter pomocy de minimis. Termin na złożenie wniosków upływa 18.02.2022 roku.

  W ramach przedsięwzięcia wspierane będą operacje mieszkańców obszaru działania „Suwalsko – Sejneńskiej” LGD, tj. powiatu suwalskiego, sejneńskiego i gminy Nowinka, planujących rozpocząć działalność gospodarczą na tym terenie. W szczególności wspierane będą działalności zgodne z domenami rozwojowymi obszaru – turystyka, wykorzystanie zasobów lokalnych. Ponadto premiowane będą te działalności, które zakładają utworzenie więcej niż jednego miejsca pracy oraz realizujące biznesplany przewidujące dodatkowy wkład własny do kosztów planowanych w ramach operacji. Przedsięwzięcie to w pierwszej kolejności będzie adresowane do grup defaworyzowanych, jakimi są osoby młode do 25 roku życia oraz osoby po 50 roku życia.

  Pomoc na operacje w w/w zakresie jest przyznawana, jeżeli:

  1) podmiot ubiegający się o jej przyznanie:

  a) nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,

  b) w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie;

  2) operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.