• (+48) 796-161-303
 • kancelaria@mir-consulting.pl
 • Facebook

Nabór wniosków do 21.X.2022 r. na dotacje dla firm świadczących usługi na rzecz rolnictwa, lub leśnictwa ( PROW 6.4 )

 • Nabór wniosków do 21.X.2022 r. na dotacje dla firm świadczących usługi na rzecz rolnictwa, lub leśnictwa ( PROW 6.4 )

  Nabór wniosków do 21.X.2022 r. na dotacje dla firm świadczących usługi na rzecz rolnictwa, lub leśnictwa ( PROW 6.4 )

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków dla firm prowadzących:

  • działalność usługową związaną z rolnictwem,
  • działalność usługową związaną z leśnictwem,
  • działalność usługową związaną z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych,
  • działalność usługową związaną z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji,
  • działalność usługową związaną z rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych.

  Nowością w tym naborze jest wsparcie firm planujących rozpoczęcie świadczenia usług, jednak pod pewnymi warunkami. Dofinansowane zostaną objęte firmy rozpoczynające:

   

  Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Refundacji podlegają koszty inwestycji kwalifikującej się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysokości do:

  1. 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku:
  • działalności usługowej związanej z rolnictwem,
  • działalności usługowej związanej z leśnictwem,
  • działalności usługowej związanej z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji,
  1. 65% kosztów kwalifikowalnych w przypadku:
  • działalności usługowej związanej z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych,
  • działalności usługowej związanej z rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych.

  Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi 500 000 zł na jednego beneficjenta.

   

  Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się w przypadku działalności:

  1. Usługowej związanej z rolnictwem:
  1. zakup wraz z instalacją i transportem lub koszty związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej:

  przeznaczonych do:

  -do uprawy gleby oraz siewu, sadzenia, pielęgnacji, ochrony, nawożenia i zbioru roślin;

  -do przygotowywania, mycia, suszenia, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, ważenia i pakowania produktów rolnych w celu przygotowywania ich do sprzedaży;

  -do przygotowywania pasz;

  -do rozdrabniania i szarpania słomy i roślin;

  -do chowu i hodowli zwierząt gospodarskich (w tym urządzeń do korekty racic);

  sieczkarni polowych, ładowarek samobieżnych i przyczep rolniczych;

  ciągników w wysokości nieprzekraczającej 50% pozostałych kosztów kwalifikowalnych;

  1. zakup wraz z instalacją i transportem lub koszty związane  z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności aparatury pomiarowej i kontrolnej;
  2. zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających  sterowanie procesem świadczenia usług;
  3. wdrożenie systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem;
  4. opłaty za patenty i licencje;
  5. koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (tj. koszt przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (maksymalnie 10 tys. zł netto);
  1. Usługowej związanej z leśnictwem:
  1. zakup wraz z instalacją i transportem lub koszty związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń:

  przeznaczonych do:

  przygotowania gleby pod zalesienia lub odnowienia;

  zalesień i odnowień;

  pielęgnacji upraw leśnych;

  ochrony lasu;

  przycinania lub zrębkowania gałęzi drzew;

  pozyskiwania i zbioru biomasy leśnej na cele energetyczne;

  ciągników leśnych w wysokości nieprzekraczającej 50% pozostałych kosztów kwalifikowalnych;

  1. zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług;
  2. wdrożenie systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem;
  3. opłaty za patenty i licencje;
  4. koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (tj. koszt przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (maksymalnie 10 tys. zł netto);
  1. Usługi związane z rolnictwem w zakresie zabezpieczenia lub utrzymania urządzeń wodnych
  1. zakup wraz z instalacją i transportem lub koszty związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń przeznaczonych do:
  • regeneracyjnego kształtowania cieków wodnych i obszarów wodno-błotnych;
  • układania drenażu;
  • kopania stawów oraz zbiorników;
  • utrzymania urządzeń melioracji wodnych w celu zachowania ich funkcji;

  2. zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług;

  3. wdrożenie systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem;

  4. opłaty za patenty i licencje;

  5. koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (tj. koszt przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (maksymalnie 10 tys. zł netto);

  1. Usługi związane z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji
  1. zakup wraz z instalacją i transportem lub koszty związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń przeznaczonych do mycia i dezynfekcji:

  budynków służących gospodarce rolnej:

  -produkcyjnych,

  -gospodarczych,

  -inwentarsko-składowych,

  urządzeń, maszyn i pojazdów rolniczych,

  urządzeń, maszyn i pojazdów leśnych;

  1. zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług;
  2. wdrożenie systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem;
  3. opłaty za patenty i licencje;
  4. koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (tj. koszt przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (maksymalnie 10 tys. zł netto);
  1. Usługi związane z rolnictwem w zakresie wykorzystywania technologii cyfrowych:
  1. zakup:

  stacji bazowych służących do przesyłu danych, w tym LoRaWan;

  sensorów;

  urządzeń i czujników do pomiaru:

  -wilgotności gleby;

  -zasolenia gleby;

  -temperatury;

  -jakości powietrza;

  -jakości wody;

  urządzeń sterujących;

  pedometrów i akcelerometrów;

  dronów wykorzystywanych w produkcji roślinnej do nawożenia, opryskiwania, sporządzania map lub do inspekcji infrastruktury, w tym ogrodzeń, zadaszeń, wodopojów;

  stacji meteo;

  gotowych rozwiązań wspomagających technologie cyfrowe, w tym aplikacji, chmur obliczeniowych, przestrzeni dyskowych na licencji samodzielnej lub oprogramowaniu jako usługa SaaS w wysokości nieprzekraczającej 20% pozostałych kosztów kwalifikowalnych;

  1. zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług;
  2. zakup sprzętu komputerowego służącego w zakresie innym niż wymieniony w pkt 2, w tym laptopa, tabletu, serwera w wysokości nieprzekraczającej 20% pozostałych kosztów kwalifikowalnych;
  3. wdrożenia aplikacji typu Open Source wspomagających technologie cyfrowe w ramach operacji, w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych;
  4. wdrożenie systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem;
  5. opłaty za patenty i licencje;
  6. koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (tj. koszt przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (maksymalnie 10 tys. zł netto).

  CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH MASZYN I URZĄDZEŃ

  Zapraszamy do współpracy.