• (+48) 796-161-303
 • kancelaria@mir-consulting.pl
 • Facebook

100 tys. na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

 • 100 tys. na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

  100 tys. na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

  W dniu 10 września  2018 r. nastąpiło ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020. O pomoc może ubiegać rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, który m.in. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

  Nabór wniosków o przyznanie pomocy od 15.10.2018 r. do 13.11.2018 r.

  Kto może ubiegać się o wsparcie?

  Zgodnie z przepisami, o pomoc może ubiegać się rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, który m.in. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

  Do ww. okresu 12 miesięcy wlicza się również podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

  Pomoc może być również przyznana beneficjentowi albo małżonkowi  poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem, o ile nie została ustanowiona rozdzielność majątkowa pomiędzy nimi.

  Przedmiotową pomoc przyznaje się, m.in. jeżeli:

  1. beneficjent od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego (wpisani jako wspólnicy) albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych.

   

  1. gospodarstwo rolne, w którym pracuje rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika:
  • jest położone w miejscowości znajdującej się na terenie:
  • gminy wiejskiej lub
  • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub
  • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców,
  1. osobie fizycznej albo współposiadaczowi gospodarstwa rolnego przyznano jednolitą płatność obszarową na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego do użytków rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa za rok, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, lub za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy.”,

  Warunki opisane w pkt. 2 i 3 nie dotyczą beneficjentów poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem.

  1. pomoc przyznaje się na operacje:

  Związaną z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zaprzestaniem chowu i hodowli świń na obszarach wiejskich, na których są położone gospodarstwa, w których jest prowadzony chów lub hodowla świń, wymienionych w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63, z późn. zm.2)), albo związaną z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej, inną niż wymienioną powyżej.

  Uznaje się, że chów lub hodowla świń jest prowadzona w gospodarstwach na obszarach, zgodnie z rejestrem zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie

  identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546).

   

  Pomocy nie przyznaje się osobom, które skorzystały z pomocy:

  1. na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”, objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 lub
  2. na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw”, objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, lub
  3. w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, lub

  4.w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

  Kryteria wyboru premiować będą:

  • pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przy zastosowaniu kryteriów wyboru w zależności od województwa związanej z rozpoczęciem pozarolniczej działalności oraz zaprzestaniem chowu i hodowli świn (1-3 punkty),
  • operacje realizowane przez beneficjenta, który w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy miał nie więcej niż 40 lat (1 punkt),
  • innowacyjność operacji w odniesieniu do gminy, na obszarze której będzie zlokalizowane główne miejsce wykonywania działalności (2 punkty),
  • operacje realizowane w gminach o wysokim poziomie bezrobocia w województwie (0-2 punkty),
  • operacje, które przewidywać będą utworzenie, poza etatem przewidzianym dla beneficjenta, dodatkowy miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne (3-4 punkty),
  • jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy w gospodarstwie średnia roczna liczba świń w stadzie wynosi:

  – powyżej 15 sztuk (3 punkty),

  – powyżej 10 sztuk i nie więcej niż 15 sztuk (2 punkty),

  – co najmniej 1 sztuka i nie więcej niż 10 sztuk (1 punkt),

  • jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest beneficjentem podziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego programem albo małżonkiem tego beneficjenta (2 punkty),
  • posiadanie przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy kwalifikacji zawodowych z zakresu podejmowanej działalności pozarolniczej przewidzianej w biznesplanie (3 punkty),

  Zobowiązania beneficjenta:

  Decyzję o przyznaniu pomocy wydaje się, z zastrzeżeniem dopełnienia przez beneficjenta w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji, następujących warunków:

  rozpoczęcia realizacji biznesplanu;

  zarejestrowania pozarolniczej działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych,

  • zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, z tytułu wykonywania działalności,
  • zaprzestania podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  • terminowe złożenie wniosku o płatność pierwszej raty pomocy.

  Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach:

  I – w wysokości 80% premii – po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja;

  II – w wysokości 20% premii – po realizacji biznesplanu.

  Zakres wsparcia:

  Biznesplan musi zapewniać zgodność szacunkowych wartości planowanych inwestycji w środki trwałe z cenami rynkowymi. Inwestycje objęte operacją powinny dotyczyć wyłącznie zakupu nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia. Zgodnie z przepisami rozporządzenia wydatki powinny stanowić co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej w kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy.

   

  Źródło: www.minrol.gov.pl