• (+48) 796-161-303
 • kancelaria@mir-consulting.pl
 • Facebook

Dotacje inwestycyjne dla przedszkoli w województwie Podlaskim

 • Dotacje inwestycyjne dla przedszkoli w województwie Podlaskim

  Dotacje inwestycyjne dla przedszkoli w województwie Podlaskim

  Już w 2016 roku przyznawane będą na Podlasiu dotacje unijne wspierające przedszkola oraz edukację zawodową, a także innowacyjne szkolnictwo. Poziom dofinansowania to nawet 95% kosztów kwalifikowalnych inwestycji w zwiększenie dostępności do kształcenia zawodowego i nauczania przedszkolnego. Dotacje są odpowiedzią na określone w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego poddziałania 8.2.1 i 8.2.2.

   

  Projekty mogą być realizowane na obszarze całego województwa, a część działań przewidziana jest tylko na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

  Typy projektów

  Konkurs ma za zadanie:

  • Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej (w województwie podlaskim i na obszarze BOF), poprzez inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego, które przyczynią się do utworzenia nowych miejsc w ramach edukacji przedszkolnej i/lub dostosowania infrastruktury do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym oraz przygotowania zaplecza socjalno- bytowego dla dzieci i nauczycieli (w szczególności w przypadku konieczności dostosowania obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością). W praktyce oznacza to po prostu:
  • rozbudowę budynku;
  • remont budynku;
  • adaptację, dostosowanie budynku/ pomieszczenia;
  • budowę budynku (w przypadku udokumentowania braku możliwości wykorzystania/ adaptacji istniejących budynków);
  • zagospodarowanie terenu, np. poprzez utworzenie i wyposażenie placu zabaw.

  Działania uzupełniające dla powyższych to między innymi wyposażenie placówek wychowania przedszkolnego w różnorodny sprzęt, pomoce optymalizujące proces kształcenia itp.

   

  1. Polepszenie warunków kształcenia ustawicznego i zawodowego (w województwie podlaskim i na obszarze BOF), poprzez inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, kształcenia ustawicznego, państwowych wyższych szkół zawodowych oraz infrastrukturę służącą do szkoleń zawodowych, mające na celu dostosowanie oferty do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy, przystosowanie oferty do kierunków rozwojowych województwa (zgodnie ze strategią inteligentnych specjalizacji) oraz stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej.

  Powyższe inwestycje obejmują:

  • rozbudowę, przebudowę oraz funkcjonalne dostosowanie bazy lokalowej i bazy techniczno- dydaktycznej służących doskonaleniu zawodowemu i praktycznej nauce zawodu w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego i ustawicznego;
  • rozbudowę, przebudowę oraz remont centrów kształcenia zawodowego i praktycznego oraz ich wyposażenia;
  • rozbudowę, adaptację i modernizację infrastruktury dydaktycznej państwowych wyższych szkół zawodowych;
  • tworzenie i modernizację pracowni, warsztatów, laboratoriów do praktycznej nauki zawodu;
  • wyposażenie parku maszynowego oraz bazy dydaktyczno- technicznej w sprzęt, narzędzia i urządzenia służące doskonaleniu zawodowemu i praktycznej nauce zawodu w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego oraz ustawicznego;
  • wyposażenie bazy dydaktyczno- technicznej służącej praktycznej nauce zawodu w państwowych wyższych szkołach zawodowych w nowoczesny sprzęt, narzędzia i urządzenia;
  • dostosowanie obiektów kształcenia zawodowego, ustawicznego i państwowych wyższych szkół zawodowych oraz ich wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnością (jako jeden z elementów projektu).

   

  1. Polepszenie warunków do promocji nauki i innowacji (dotyczy wyłącznie poddziałania 8.2.2) w celu zwiększenia wykorzystania w edukacji innowacyjnych rozwiązań oraz wzrostu zainteresowania naukami ścisłymi. Służyć temu będzie wspieranie rozwoju usług dydaktycznych świadczonych przez instytucje popularyzujące naukę i innowacje.

  Celem realizacji zasad zrównoważonego rozwoju zakupywany sprzęt powinien zawierać etykietowanie środowiskowe.

  Beneficjenci

  Beneficjenci projektów to wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie przepisów odrębnych, w tym: organy prowadzące przedszkola, oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego, jak również organy prowadzące szkoły i placówki kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz państwowe wyższe szkoły zawodowe.

  Forma wsparcia

  Dofinansowanie przekazywane będzie jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowanych lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowanych.

  Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wpisującego się w poddziałanie 8.2.1: Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego to 95% (w tym dotacja z UE to max. 85%). Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 5% wydatków kwalifikowalnych. Wartość projektu nie może być niższa, niż 100 000 zł.

  Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wpisującego się w poddziałanie 8.2.2: Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego to 85%, minimalny wkład własny beneficjenta- 15% wydatków kwalifikowalnych.