• (+48) 796-161-303
 • kancelaria@mir-consulting.pl
 • Facebook

Dotacje na wsparcie ochorony własności intelektualnej w MŚP (m.in. patenty, wzory przemysłowe)

 • Dotacje na wsparcie ochorony własności intelektualnej w MŚP (m.in. patenty, wzory przemysłowe)

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 ogłoszona konkurs dotyczący Poddziałania 5.4.1. „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej”. Dofinansowanie udzielane będzie na realizację projektów mających na celu poprawę efektywności funkcjonowania rynku innowacji i przepływu rozwiązań innowacyjnych poprzez upowszechnianie stosowania prawa własności intelektualnej, w szczególności poprzez uzyskiwanie ochrony własności przemysłowej.


  O wsparcie finansowe mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa i rodzaju planowanych wydatków można uzyskać dofinansowanie w wysokości od 35% do 100% wydatków kwalifikowanych. Maksymalna kwota wsparcia na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej to 400 tysięcy złotych dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt.

  Wsparcie na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej może zostać udzielone z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:
  •    przygotowania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego
  •    zgłoszenia przez zawodowego pełnomocnika wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego
  •    zakupu, w związku z przygotowaniem zgłoszenia, zgłoszeniem lub prowadzeniem postępowania analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania,

  Wnioski można składać w terminie od 04.06.2012 r. 2012 r. do 31.12.2012 r. Jednak, jeżeli łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 120% przewidzianej alokacji, nabór wniosków może zostać zamknięty wcześniej. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w 2012 roku wynosi 35 000 000 PLN.

  Źródło: www.parp.gov.pl