• (+48) 796-161-303
 • kancelaria@mir-consulting.pl
 • Facebook

Dotacje na żłobki i kluby dziecięce w Województwie Podlaskim

 • Dotacje na żłobki i kluby dziecięce w Województwie Podlaskim

  Dotacje na żłobki i kluby dziecięce w Województwie Podlaskim

  14 września 2015 roku ruszy nabór wniosków o dofinansowanie działań na rzecz udostępnienia usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, poprzez tworzenie nowych miejsc opieki (zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3): żłóbków i klubów dziecięcych. Nabór potrwa do 25 września bieżącego roku. Rozstrzygnięcie konkursu natomiast nastąpi w grudniu 2015.

  O dotację realizacji projektów mogą ubiegać się gminy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to 85 %. Pozostałe 15% stanowić ma wkład własny. Ogólna pula środków przeznaczona na projekty realizowane w ramach Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.2. Działania na rzecz równowagi praca – życie, RPOWP 2014-2020, przyczyniające się do powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 wynosi 21 000 000,00 zł. Celem interwencji jest zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

  W ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 możliwe są następujące kategorie kosztów:

  • dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń (w tym do wymogów budowalnych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania, meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki, itp.):
  • organizacja placu zabaw (wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem);
  • usprawnienia dla dzieci z niepełnosprawnościami;
  • bieżące funkcjonowanie miejsca opieki (zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty żywienia dzieci);
  • pomoce dydaktyczne (zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania, zabawki);
  • inne wydatki, niekwalifikujące się do żadnej z powyższych kategorii – należy się kierować podstawowymi zasadami kwalifikowalności.

  Maksymalny czas trwania projektu to 24 miesiące.