• (+48) 796-161-303
 • kancelaria@mir-consulting.pl
 • Facebook

Odnawialne źródła energii – zaprojektuj i wybuduj. Konkurs na dotacje do inwestycji niskoemisyjnych.

 • Odnawialne źródła energii – zaprojektuj i wybuduj. Konkurs na dotacje do inwestycji niskoemisyjnych.

  Odnawialne źródła energii – zaprojektuj i wybuduj. Konkurs na dotacje do inwestycji niskoemisyjnych.

  Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – zaprojektuj i wybuduj” to jeden z konkursów na dotacje w ramach programu wspieranego kapitałem z EFRR, którego początek zaplanowany jest na ostatni kwartał 2015 roku. RPO 2014-2020 dla województwa podlaskiego, jako priorytet przyjmuje ograniczenie uzależnienia energetycznego regionu. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez dofinansowanie projektów budowy elektrowni opartych na odnawialnych źródłach energii. Oprócz celu ekonomicznego, z założenia program ma charakter proekologiczny. Projekt dofinansowania ma więc na celu upowszechnienie gospodarki niskoemisyjnej.

  Projekty zgłaszane do konkursu, który zostanie ogłoszony w IV kwartale 2015 roku, aby spełniały warunki dotowania, muszą dotyczyć budowy jednostek do produkcji, przetwarzania, gromadzenia i dalszego przesyłu energii. Dwa podstawowe warunki to: wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych oraz produkcja energii do celów dystrybucyjnych.

  O dofinansowanie można starać się na innowacyjne inwestycje typu:
  • nowatorskie technologie w gospodarowaniu oze,
  • budowa jednostek wytwarzających energię elektryczną,
  • budowa jednostek wytwarzających energię cieplną,
  • budowa całych struktur ze wskazanych jednostek.
  Na największą przychylność mogą liczyć inwestycje dotyczące montażu paneli fotowoltaicznych. Nie wyklucza to jednak pozostałych. Maksymalne moce projektowanych jednostek:
  • energia słoneczna: 2 MWe/MWh
  • wiatr: 5 MWe
  • woda: 5 MWe
  • biomasa: 5 MWth/MWe
  Beneficjentami konkursu są mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Wartość inwestycji nie może być niższa niż 20 tys. zł i wyższa niż 12 mln zł. Na wsparcie gospodarki niskoemisyjnych w ramach perspektywy przeznaczona jest kwota 764 mln zł. Oprócz budowy jednostek energetycznych, możliwe będzie pozyskanie dotacji na modernizację starych, mało funkcjonalnych stacji, w ramach działania: „Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach”.

  Źródło: www.rpowp.wrotapodlasia.pl