• (+48) 796-161-303
 • kancelaria@mir-consulting.pl
 • Facebook

Projekty z zakresu rozwiązań związanych z organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 3

 • Projekty z zakresu rozwiązań związanych z organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 3

  Projekty z zakresu rozwiązań związanych z organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 3

  Zapraszamy do udziału w projektach finansowanych przez Ministerstwo Rodziny,
  Pracy i Polityki Społecznej:
  „Podniesienie kompetencji przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dzieckiem do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim”
  „Podniesienie kompetencji przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dzieckiem do lat 3 w województwie pomorskim”

  Realizatorem jest Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia w Giżycku  w partnerstwie z MIR CONSULTING Sp. z o.o. w Suwałkach.

  Celem projektów jest podniesienie kompetencji w zakresie rozwiązań związanych
  organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat trzech przedstawicielom władz samorządów (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego), pracownikom jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi do lat 3, przedstawicielom podmiotów niepublicznych prowadzących/planujących prowadzenie instytucje opieki nad dziećmi do lat 3 z województwa pomorskiego. Przygotowanie
  i rozpowszechnienie publikacji zawierającej opisy dobrych praktyk wraz z rekomendacjami dla tworzonych i działających w województwach, powiatach, gminach.

  Grupa docelowa 332 uczestników w województwie Kujawsko-Pomorskim
  – 266 przedstawicieli władz samorządowych (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego)
  i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki
  nad dziećmi do lat 3 z województwa kujawsko-pomorskiego;
  – 66 przedstawicieli podmiotów niepublicznych prowadzących/planujących prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 z województwa kujawsko-pomorskiego.

  Grupa docelowa 283 uczestników w województwie Pomorskim:
  – 226 przedstawicieli władz samorządowych (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego)
  i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki
  nad dziećmi do lat 3 z województwa pomorskiego;
  – 57 przedstawicieli podmiotów niepublicznych prowadzących/planujących prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 z województwa pomorskiego.

  W ramach projektu zaplanowano:
  – szkolenia 27 godzinne, cykl podzielony na 2 etapy: zjazd 2-dniowy i zjazd jednodniowy
  (18 godz. i 9 godz.) dla przedstawicieli władz samorządowych ( gminnego, powiatowego
  i wojewódzkiego) i przedstawicieli podmiotów niepublicznych prowadzących/planujących prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 z województw kujawsko-pomorskiego
  i pomorskiego;
  – szkolenia dla 332 przedstawicieli władz samorządowych i podmiotów niepublicznych prowadzących/planujących prowadzenie opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
  – szkolenia dla 283 przedstawicieli władz samorządowych i podmiotów niepublicznych prowadzących/planujących prowadzenie opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie województwa pomorskiego;
  – wymiana doświadczeń w ramach sieci współpracy, udostępnionych dla uczestników szkoleń;
  – przeprowadzenie case study w 8 gminach, przygotowanie publikacji w oparciu
  o wyniki wizyt studyjnych zawierającej opis dobrych praktyk oraz rozwiązań możliwych
  do stosowania przy wdrażaniu znowelizowanej Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku
  do lat 3 na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.

  Ramowy program szkoleń :
  dla podmiotów gminnych, powiatowych, wojewódzkich zagadnienia związane z: zasadami tworzenia instytucji opieki w wieku do lat 3, finansowaniem tych instytucji, w tym pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, korzyściami finansowymi wynikającymi
  z prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, współpracą publiczno – prywatną, wymaganiami lokalowymi i sanitarnymi, kwalifikacjami kadry, jakością opieki
  (w tym standardami jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3), opieką nad dziećmi
  z niepełnosprawnościami lub wymagającymi szczególnej opieki, przystosowaniem instytucji do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagającymi szczególnej opieki
  (łącznie 18 godz.);
  dla podmiotów niepublicznych zagadnienia związane z: zasadami tworzenia biznes planu, instytucji opieki w wieku do lat 3, finansowaniem tych instytucji, w tym pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, korzyściami finansowymi wynikającymi z prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, współpracą publiczno – prywatną, wymaganiami lokalowymi i sanitarnymi, kwalifikacjami kadry, jakością opieki
  (w tym standardami jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3, opieką nad dziećmi
  z niepełnosprawnościami lub wymagającymi szczególnej opieki, przystosowaniem instytucji do potrzeb dzieci z niepełnosprawności lub wymagającymi szczególnej opieki
  (łącznie 18 godzin).

  Dodatkowa tematyka szkoleń ( 9 godz.)
  1. Zarządzanie jakością w instytucjach opieki i edukacji dla dzieci dla lat 3, w tym: wizja
  i misja placówki jako organizacji; autoewaluacja; zarządzanie personelem sprzyjające
  jego rozwojowi i efektywnej pracy; wspieranie i promowanie współpracy z rodzicami
  i środowiskiem lokalnym;
  2. Metodyka pracy z małymi dziećmi, w tym: wpieranie wszechstronnego rozwoju dzieci kompetencji językowych, emocjonalnych, społecznych, poznawczych oraz ich kreatywności; organizacja zajęć; dokumentacja rozwoju dzieci;
  3. Żywienie i organizacja posiłków sprzyjające zdrowiu, w tym: organizacja posiłków, dostosowanie sposobu żywienia do dzieci ze szczególnymi potrzebami.